Afgelopen woensdag 13 april werd een afvaardiging vanuit Provinciale Staten door leden van de Katwijkse gemeenteraad ontvangen in de Theaterhangaar op het voormalig vliegkamp Valkenburg. Het doel was om van gedachten te wisselen over enkele belangrijke onderwerpen die voor zowel Katwijk als voor de provincie van groot belang zijn. Zo kwamen de inpassing van de RijnlandRoute, het vastzetten van de bruggen over de Oude Rijn en de ideeën voor het realiseren van een Unmanned Valley ter sprake.

Aan de hand van een presentatie door wethouder van der Bent spraken raadsleden en Statenleden over het gedeelde dilemma over de ontwikkeling van het voormalig vliegkamp. Aan de ene kant ligt er een woningbouwopgave waarover afspraken zijn gemaakt met de regio. Aan de andere kant liggen er economische kansen in het initiatief voor Unmanned Valley, het realiseren van bedrijvigheid op het gebied van onbemande systemen (drones) en daaraan gerelateerde technologieën.

Bij een bezoek aan de bedrijven die het Hangaarterrein nu al gebruiken als testlocatie voor drones kregen de Statenleden te horen hoe uniek deze plek is. De locatie ligt heel centraal in de Randstad, gelegen tussen het Space cluster in Noordwijk en het Bio Science park, en met de TU Delft en de Universiteit Leiden in de buurt. Om de economische kansen van Unmanned Valley voor de regio niet verloren te laten gaan moet er snel duidelijkheid komen over de mogelijkheden en gevolgen voor de huidige plannen voor het gebied. De provincie heeft de gemeente gevraagd hier een standpunt over in te nemen.

Vervolgens werd aan de Statenleden toegelicht waarom de gemeente in beroep is gegaan tegen het door de provincie vastgestelde Inpassingsplan voor de RijnlandRoute, de beoogde wegverbetering tussen de A4 en Katwijk. Voor de leefbaarheid in de wijken gelegen aan de N206 is het van groot belang dat de provincie mee blijft denken over oplossingen voor de inpassing. Een ander punt van discussie met de provincie is het vastzetten van de bruggen omdat dit gevolgen heeft voor Katwijkse bedrijven die deels afhankelijk zijn van het vervoer van materialen over water.

Tot slot werd een bezoek gebracht aan het Kustwerk Katwijk, het prachtige resultaat van samenwerking tussen verschillende overheden. Bij de Uitwatering werden de Statenleden geïnformeerd over de grote kansen die er liggen voor de regio, zoals de mogelijkheid van een achterlandverbinding en het realiseren van een Blue Energy centrale, waarbij op een duurzame manier energie kan worden gewonnen uit het verschil tussen zoet en zout water.

Wat overblijft uit het werkbezoek bij raadsleden en Statenleden is het gevoel van noodzaak tot samenwerking tussen gemeente en provincie op een veelheid aan beleidsterreinen. Er liggen kansen, niet alleen voor Katwijk maar voor de hele regio en de provincie.