Provincie Zuid-Holland heeft dinsdag 13 december een besluit genomen om het hoofdcontract voor de aanleg van de RijnlandRoute te gunnen aan de aannemerscombinatie Comol5. Deze aannemerscombinatie gaat het eerste deel van de RijnlandRoute aanleggen voor een bedrag dat 11% lager ligt dan het bedrag dat de provincie als maximum heeft gesteld. Omdat de provincie heeft aangegeven alleen bij een aanbestedingsvoordeel van minimaal 30% middelen beschikbaar te stellen voor verbeteringen binnen het hoofdcontract, zal de provincie het huidige aanbestedingsvoordeel niet direct ten gunste laten komen van dit deel van de RijnlandRoute.

Beweegbare bruggen
De provincie Zuid-Holland heeft de bij het hoofdcontract betrokken gemeenten eerder gevraagd een wensenlijst in te dienen, voor het geval dat zich een aanbestedingsvoordeel van minstens 30% zou voordoen. De gemeente heeft hierop aangegeven dat voor Katwijk nog steeds dezelfde wens geldt, namelijk het beweegbaar houden van de bruggen in de A44. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Dat het aanbestedingsvoordeel nu lager uitvalt dan de door de provincie gestelde 30%, betekent voor Katwijk nog niet dat het open houden van de bruggen kansloos is. Dit percentage is pas recent door de provincie bepaald. Eerder werd altijd gesproken over een ‘substantieel’ aanbestedingsvoordeel. Een voordeel van 11% vinden wij substantieel. De provincie heeft wel toegezegd de aannemerscombinatie te vragen om een aanvullende aanbieding te doen voor het beweegbaar houden van de bruggen’.

Bezwaarprocedures
De gemeente Katwijk heeft in het proces alles gedaan wat mogelijk is om de bruggen beweegbaar te houden. Er zijn verschillende bezwaar- en beroepsprocedures gevoerd, die uiteindelijk door de rechter ongegrond zijn verklaard. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘De bruggen zijn in het Tracé Besluit voor de A44 en het Provinciaal Inpassingplan voor de ir. G. Tjalmaweg als gevolg van een bezuiniging vastgezet. Dit was niet van begin af aan het plan. Dat is temeer jammer omdat de bouwkosten van het beweegbaar laten van de bruggen aanzienlijk minder hoog zijn dan het aanbestedingsvoordeel dat er nu ligt. Deze bezuiniging was dus eigenlijk niet nodig geweest’.

Definitieve gunning
De gunning van het hoofdcontract voor de RijnlandRoute is voorlopig. Na afloop van de Alcatel-periode, dat is de periode van 20 kalenderdagen plus 7 kalenderdagen kerstreces waarbinnen de niet gekozen partijen bezwaar tegen de gunning kunnen maken via een kort geding, vindt de definitieve gunning plaats. Het is uiteindelijk aan Provinciale Staten om het gesprek aan te gaan over het aanbestedingsvoordeel, en hierover een besluit te nemen.

Het hoofdcontract heeft betrekking op het gedeelte tussen de A4 en de A44. De aanpassingen aan de Tjalmaweg maken hier geen onderdeel van uit. Dit zal in een volgende aanbesteding een plek krijgen. De gemeente Katwijk is in constructief overleg met de provincie om de inpassing van dit gedeelte verder te verbeteren.

Comments

comments

DELEN