De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen donderdag 17 december ingestemd met het Onderhandelaarsakkoord Verhoogde Asielstroom dat op 27 november tussen het kabinet en de VNG was gesloten.

Lees hier hoe het CDA naar dit akkoord kijkt.

De verhoogde asielinstroom waar we in Nederland momenteel mee te maken stelt ons voor een enorme uitdaging. Het is een grote en complexe opgave om de stroom vluchtelingen in goede banen te leiden en terecht dat veel mensen, ook in Katwijk, zich ook zorgen maken over het aantal vluchtelingen en over wat hun komst mogelijk kan betekenen voor hun eigen kansen op een woning en een baan. Maar er zijn ook vragen over welke cultuur deze vluchtelingen meebrengen.

De enige manier om deze problematiek het hoofd te kunnen bieden is een goede samenwerking en communicatie tussen kabinet, provincies en de gemeenten. Daarom is er nu een Onderhandelingsakkoord Verhoogde Asielinstroom gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om de problemen met de opvang, huisvesting, scholing en integratie van asielzoekers gezamenlijk op te lossen.

Het akkoord moet er onder meer voor zorgen dat gemeenten niet langer met van dag-tot-dag-oplossingen bezig zijn maar dat vergunninghouders kunnen doorstromen, waardoor ruimte vrij komt in asielzoekerscentra. Op dit moment zitten er nog 14 à 16 duizend mensen met een verblijfsvergunning in azc’s. In het akkoord is onder meer afgesproken dat er voor 14.000 vergunninghouders sobere, kleinschalige huisvesting bovenop de huidige woningvoorraad gebouwd kan worden. De hoop is dat daarmee begin volgend jaar een eind kan komen aan de nu nog noodzakelijke crisisopvang. Verder krijgt de gemeente ook meer geld en ruimte om vluchtelingen die hier mogen blijven, te begeleiden en om hun integratie te versnellen, denk aan sneller en meer taallessen. Vluchtelingen die al dan niet tijdelijk in Nederland mogen blijven, moeten een verklaring ondertekenen waarin zij normen en waarden accepteren die in Nederland gelden.

Het CDA ziet dit akkoord als een eerste stap, als een begin. Wij vinden het positief dat rijksoverheid en gemeenten nu eindelijk een gezamenlijke aanpak creëren en dat het nu is gelukt om afspraken te maken waarbij de hele keten is betrokken. Afspraken die ook kunnen bijdragen aan draagvlak bij de bevolking voor de opvang van vluchtelingen.

Natuurlijk moeten veel zaken die in gang zijn gezet, nog worden uitgewerkt. Zo zal het CDA bijvoorbeeld kritisch kijken naar de haalbaarheid van de maatregelen rond het huisvestingsbeleid. Wat ons betreft gaat het niet alleen om semipermanente oplossingen maar moet er met corporaties worden gekeken naar het leveren van structurele woningen zodat niet alleen voor vluchtelingen maar ook voor andere groepen voldoende huisvesting aanwezig is. Ook maatregelen wat betreft gezondheid en zorg, scholing en onderwijs en meerjarige afspraken over compensatie van gemeenten voor bijstandskosten moeten nog in een later stadium worden gemaakt.

Het CDA stemt in met het onderhandelaarsakkoord. Wij vinden het goed dat er voor de kerst gezamenlijke uitgangspunten en concrete afspraken voor de korte en lange termijn zijn gemaakt. Dat doet op dit moment zowel recht aan de zorgen van veel mensen in Nederland als aan de traditie van ons land om vluchtelingen die huis en haard hebben moeten verlaten om te vluchten voor oorlog en geweld, niet in de kou te laten staan.