Op donderdag 19 november is vanaf 21.15 uur tot 22.45 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over ‘Besluitvormingstraject Omgevingsvisie Hart van Holland’.

De gemeente Leiden stelt samen met omliggende gemeenten, waaronder Katwijk, een regionale Omgevingsvisie op.

In deze visie, met als horizon 2040, wordt de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de regio op hoofdlijnen geschetst, aangevuld met thema’s als duurzaamheid, milieu en maatschappelijke en economische ontwikkeling. In de informatieve sessie van 19 november wordt de concept visie aan de raad gepresenteerd.

Om de ruimtelijke ontwikkeling van de regio te delen met de inwoners van Katwijk stelt het college voor nog enkele brainstormsessies te organiseren.
Het college stelt de raad voor in te stemmen met het besluitvormings- en participatieproces voor de Omgevingsvisie.

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over de concept Omgevingsvisie en het voorgestelde besluitvormings- en participatieproces en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de hele vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 3 december en neemt de gemeenteraad op 17 december een besluit over het besluitvormings- en participatieproces.

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-406 53 02. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig.