Ingezonden: SGP.

De woningnood in Katwijk is hoog. De SGP vindt het dan ook belangrijk dat er goede afspraken over nieuw te realiseren woningen worden gemaakt. De realisatie van deze woningen moeten we plaatselijk regelen, maar zeker ook regionaal, om een extra impuls aan de woonopgave te kunnen geven. Wij zijn dan ook blij dat op 23 februari de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de zienswijze regionale woonagenda en huisvestingsverordening. Samen met 12 andere gemeenten in de regio wordt in deze woonagenda en huisvestingsverordening beleid gemaakt over wonen in de regio.

In de woonagenda wordt onder andere aandacht gevraagd voor starters. Samen met het CDA heeft de SGP een amendement ingediend om de noodzaak bij inwoners welke voor het eerst een huis willen kopen of huren extra onder de aandacht te brengen. Dit amendement werd door de volledige gemeenteraad gesteund.

Het tweede amendement wat de SGP samen met het CDA en CU heeft ingediend gaat over de zogenaamde “regiocarrousel”. Dit betreft een regionale samenwerking voor opvolglocaties van tijdelijke woningen. De SGP is voor het realiseren van tijdelijke woningen op locaties waar nog niet definitief kan worden gebouwd. Denk aan voormalig vliegveld Valkenburg of andere toekomstige woningbouwlocaties. Gebleken is dat tijdelijke woningen meestal minimaal 15 jaar moeten blijven staan om ze rendabel te maken. In het amendement wordt gevraagd om te zoeken met andere gemeenten naar mogelijkheden deze tijdelijke woningen na afloop van de vergunningsperiode door te schuiven naar een andere locatie in de regio. Dan kunnen de woningen worden gebruikt en is de exploitatie beter rond te krijgen.

Een ander punt van aandacht in de huidige woonagenda is dat er nu onderscheid wordt gemaakt bij doorstroming van inwoners welke een sociale huurwoning achterlaten ten opzichte van inwoners welke een middeldure (vrije sector) huurwoning achterlaten. De SGP is van mening dat waar doorstroming mogelijk is en dit ook woonruimte oplevert, dit geen onderscheid zou moeten zijn.

Na een verzoek van raadslid IJsbrand Guijt om dit nogmaals met Dunavie te bespreken, heeft wethouder Mostert toegezegd om bij de gesprekken over het actieplan wonen, zorg en welzijn een bredere discussie te gaan voeren over de toewijzing van sociale huurwoningen.