Steun voor amendement van de SGP “de tijd is nog niet rijp om structureel geld beschikbaar te stellen voor sportparkmanagers”

Vrijwel raadsbreed is er steun voor dit project. Er zijn al veel nieuwe maatschappelijke activiteiten bij de pilotverenigingen VV Katwijk en VV Valken ’68. Maar er is meer rendement te behalen voor de verenigingen zelf en het draagvlak kan verder worden vergroot. Verder wil de raad een andere dekking dan de WMO-gelden en antwoord op de vraag hoe dit project wordt uitgerold over de andere sportverenigingen?

Tijdens de raadsvergadering op 1 februari stond het evaluatierapport “Pilot VSV Katwijk” geagendeerd en het voorstel om hiervoor vanaf 2018 structureel € 80.000 vrij te maken. Van dit geld wordt een sportparkmanager betaald, die de activiteiten organiseert en coördineert. VSV staat voor Vitale Sportverenigingen, dat zijn maatschappelijke, ondernemende verenigingen, die betrokken zijn bij de buurt. De VSV fungeert als een plek in de buurt voor sport, bewegen, participatie, werk, scholing, dagbesteding, vrijwilligerswerk en talentontwikkeling. Dit gebeurt door de sportaccommodaties multifunctioneel te gebruiken. Naast sportactiviteiten ook voor  maatschappelijke activiteiten. Veel is er in de afgelopen twee pilotjaren bereikt (bijvoorbeeld wandelvoetbal voor ouderen, sporten met statushouders, samen eten met buurtbewoners, enz.), maar wat is nu het voordeel voor de verenigingen zelf en is dit ook mede hun “ding” geworden? Uit de evaluatie blijkt dat de sportverenigingen overwegend positief zijn, maar vooral wanneer het gaat om het aansturen van de maatschappelijke activiteiten op andere tijden dan het huidige sportaanbod (voetbal) en het ontlasten van het huidige vrijwillige kader via de inzet van werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden. Wat betreft de SGP zit er meer in. Extra verwachte (financiële) opbrengsten als groei van aantal leden en vrijwilligers lijken nog wat achter te blijven. Daarnaast staat in de evaluatie dat “draagvlak bij leden, in de buurt en bij mogelijke partners is vergroot, maar ook meer tijd kost dan verwacht”. Dit draagvlak moet verder worden vergroot en is er reden voor dat de sportparkmanager vooralsnog geen activiteiten voor andere verenigingen kan gaan doen. Samenvattend komt het er op neer dat de gemeenteraad met een door Dirk Remmelzwaal gemaakt  SGP-amendement, heeft besloten dat het bedrag van € 80.000 alleen voor 2018 wordt vrijgemaakt, er een nieuwe evaluatie moet komen voor het einde van 2018, er uiterlijk 31 maart 2018 een plan moet liggen om het rendement voor de verenigingen te vergroten, nog meer draagvlak te realiseren, aan te geven hoe VSV ook over andere verenigingen wordt uitgerold en tenslotte ook aan te geven welke mogelijkheden er zijn om de dekking van de pilot niet langer te bekostigen uit WMO-gelden. Het amendement werd met uitzondering van het CDA en Hart voor Katwijk gesteund door de hele raad.

 

 

Comments

comments

DELEN