Ingezonden: SGP.

Op 15 september is de startnotitie voor het herziene beleid inzake burgerparticipatie besproken in de gemeenteraad.

Participatiebeleid gaat erom hoe het gemeentebestuur van Katwijk in gesprek wil zijn met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners en met hen wil samenwerken aan de opgaven van Katwijk.

De SGP vindt burgerparticipatie erg belangrijk, en steunt daarom het voorstel.

Een ander belangrijk argument voor de SGP om voor de startnotitie te stemmen, was dat het college adviezen van de griffie ter harte had genomen en had aangepast in de aangepaste startnotitie.

Het eerste punt van de startnotitie is een evaluatie van het huidige participatiebeleid. Nadat deze evaluatie binnen is, kan er gekeken worden waar de verbeterpunten voor het nieuwe beleid liggen, en kan er verder worden gestart met de uitwerking van het nieuwe beleid.

Vervolgens zal er middels werksessies met de gemeenteraad alsmede bijeenkomsten met burgers, ondernemers en organisaties om verdere input worden gevraagd. Daarna kan het nieuwe beleid vorm worden gegeven.

Het is de bedoeling dat het nieuwe beleid in mei 2023 definitief kan worden vastgesteld.

Verder heeft de SGP ook haar steun gegeven aan een ingediende motie voor het onderzoeken van een jongerenraad. Vooralsnog is er alleen ingestemd met een onderzoek. Maar voor de SGP is het nog zeker niet duidelijk of een dergelijke jongerenraad toegevoegde waarde heeft. Belangrijk punt hierbij is ook of alle jongeren zich vertegenwoordigd voelen in zo’n jongerenraad. Deze punten zullen eerst goed moeten worden onderzocht.