Cees Oostindie, voorzitter van het bestuur van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ volgde zoals altijd nauwgezet wat de fractievoorzitters in hun uit te spreken Algemene Beschouwingen lieten horen wat betreft het wonen in Katwijk en dan in het bijzonder het huren. En hij werd donderdag 10 november in de Katwijkse Raadszaal op zijn wenken bediend.

Diverse fracties brachten punten naar voren en de motie van de PvdA over het oprichten van een wooncoöperatie werd breed gesteund in de raad en dus bij de besluitvorming ’s avonds aangenomen.

Opnieuw formuleren van criteria
Oostindie: “Het doet me goed als ik veel hoor over belangrijke punten zoals het opnieuw formuleren van criteria voor het Woonlastenfonds wat tot op heden gewoonweg niet werkt. Er werd aandacht gevraagd voor de vrije vestiging in Katwijk, dat er voldoende sociale huurwoningen voor de verschillende doelgroepen zijn. Maar ook de duurzaamheidsaanpak van Dunavie bij het renoveren van huurwoningen kreeg de nodige aandacht. En dat is zeker nodig want de woningcorporatie heeft immers relatief veel oude woningen in haar bezit. Een 72% van het woningbestand is ouder dan 1970, dus er moet zeker nog veel gebeuren de komende jaren.”

Motie wooncoöperatie aangenomen
Een wooncoöperatie is een organisatievorm in het wonen waarbij de zeggenschap primair bij de bewoners zelf ligt. De structuur is in principe die van een vereniging met als doel het exploiteren en / of beheren van woningen voor de leden. Sinds de nieuwe Woningwet 2015 van kracht is, hebben huurders van woningcorporaties wel de wettelijke mogelijkheid om een wooncoöperatie te starten. Oostindie: “Zowel Dunavie als de SHD staat positief tegenover het verder bekijken van de mogelijkheden. Met deze motie krijgt het College het verzoek om met ons beiden die mogelijkheden in Katwijk nader te onderzoeken. Ik vind het een goede ontwikkeling.” Meer informatie over de SHD kunt u vinden op de website www.shdeduinstreek.nl.