In de Kadernota van de gemeente wordt de financiële balans van de gemeente opgemaakt en een vooruitblik gegeven op het huishoudboekje voor de periode 2017-2021. In deze nota is ook de voortgang van de uitvoering van het coalitieakkoord verwerkt.

Wethouder Krijn van der Spijk: “De begroting is sluitend voor 2017. Voor 2018 en 2019 is de begroting echter nog niet geheel sluitend. Hiervoor gaan we nog passende maatregelen treffen, bijvoorbeeld de aanpassing van de stelpost onvoorzien.”

De gemeenteraad zal in juni en juli over de kadernota spreken en besluiten.

De onroerende zaakbelasting wordt alleen gecorrigeerd voor inflatie. De woonlasten zullen per saldo licht dalen. De tarieven voor de rioolrechten en voor de afvalstoffenheffing moeten kostendekkend zijn. Dat betekent dat de afvalstoffenheffing daalt met ruim 10 euro en dat de rioolrechten iets omhoog gaan.

De speerpunten van het college worden volgens planning uitgevoerd. De taken die naar de gemeente toe komen vragen veel aandacht. Dit proces verloopt volgens planning en wordt zorgvuldig begeleid.

Daarnaast wordt geïnvesteerd in economische en duurzame ontwikkeling, zodat de gemeente klaar is voor de toekomst. Ook wordt de bereikbaarheid van alle delen van de gemeente aangepakt. De komende jaren staan veel projecten op het gebied van bereikbaarheid op het programma.

Aandachtspunten voor de toekomst

De gemeente stuurt bewust op een financieel gezonde meerjarenbegroting. Daarom worden in de periode tot aan de vaststelling van de begroting maatregelen getroffen om een meerjarig sluitend saldo te realiseren. Daarnaast zijn er aandachtspunten. Denk hierbij aan de hoogte van de jaarlijkse vergoeding uit het Gemeentefonds en de vergoeding vanuit het Rijk voor de nieuwe zorgtaken die de gemeente erbij heeft gekregen.

Komst Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet per 2018 veroorzaakt vele veranderingen en vraagt daardoor aandacht. Deze wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten en 117 regels op het gebied van onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De organisatie treft hier voorbereidingen voor.

Comments

comments

DELEN