Het ziet er naar uit dat een meerderheid in de gemeenteraad het huidige AZC een definitieve status wil geven. Toch zijn niet alle partijen het hier mee eens.

KiesKatwijk is tegen omdat ze het gebied van het huidige AZC niet geschikt achten om er permanente bewoning toe te staan. De partij verbaast zich over het afwijken van de in het Masterplan vastgelegde uitgangspunten.

De VVD is afwachtender en houdt vast aan de huidige situatie. Volgens de partij bieden we hulp aan de enorme toestroom en zijn ze beter in staat een visie te ontwikkelen op termijn.

Het CDA stemt in met de vestiging voor een permanent opvangcentrum voor 600 azielzoekers. Overigens vind het CDA het logisch om de huidige opvang van 1200 in Katwijk tijdelijk nog even in stand te houden.

De SGP heeft al eerder te kennen gegeven het eens te zijn met de komst van het AZC. Mede omdat de SGP de zorg voor de zwakkere naaste een Christenplicht vind.

Hart voor Katwijk is tegen een permanent AZC vanwege de maatschappelijke onrust en om de 1200 tijdelijke plekken te handhaven.

Nuance, overige standpunten en uitgebreide standpunten van de partijen is te vinden onder het kopje ingezonden brieven.