Uitgevoerde Activiteiten

Bestuur

Het bestuur van RTV Katwijk had in 2014 zijn maandelijkse vergaderingen. Daarnaast waren er regelmatig contacten tussen de bestuursleden onderling en met diverse medewerkers.

In 2014 is er aan contributiegelden € 29.175, – binnengekomen.

PBO

Voorafgaand aan de eerste bestuursvergadering in januari 2014 was er overleg met het Programma Beleidbepalend Orgaan van RTV Katwijk. Tijdens dit overleg is er afscheid genomen van de vertrekkend PBO leden en zijn de nieuwe PBO leden welkom geheten. De brief met de benoeming van de PBO-leden is door Bart van der Pol opgesteld en door de leden ondertekend. Het is fijn om met een enthousiaste groep mensen verder te kunnen gaan.

Huisvesting

Wat betreft een nieuwe huisvesting voor RTV Katwijk, zijn er ook in 2014 weer talloze acties geweest. Het begon in januari met het maken van tekeningen door de heer Velthoven, architect, voor het pand van de bibliotheek in de Fresiastraat. Hij heeft daarbij ook een berekening gemaakt voor de verbouwingskosten. Eind januari hebben Willem Meijvogel en Herman van Beelen de gesprekken met de gemeente Katwijk over de huisvesting hervat. Hierbij zijn ook de tekeningen en de verbouwingskosten besproken. Het was een positief gesprek. De burgemeester, de heer Wienen, heeft hierover verslag gedaan bij het college. Daaruit kwamen diverse vragen ten aanzien van koop of huur van het pand. Ook gesprekken met het bestuur van de bibliotheek volgden. Meerdere gesprekken zijn het afgelopen jaar afgesproken, uitgesteld, weer afgesproken, hebben plaatsgevonden etc. Opnieuw zijn alle gevraagde financiële gegevens doorgestuurd en is er half december een officiële aanvraag voor het pand in de Fresiastraat opgestuurd naar de gemeente Katwijk. Tot op heden is er nog geen definitieve beslissing genomen.

Hoofdredacteur Televisie

Leon Krijgsman heeft aangegeven per 1 juni 2014 te stoppen met het hoofdredacteurschap van televisie. Het bestuur benoemt William Helders, per 14 juli 2014, als hoofdredacteur televisie. Deze nieuwe functie van William houdt in dat er nu een vacature van eindredacteur nieuws is.

Nieuwsvoorziening

Per 1 juni 2014 kwam Pieter Kuijt op freelance basis in dienst van RTV Katwijk voor de nieuwsvoorziening. Het bleek al snel dat deze beslissing op tegenstand bij de medewerkers stuitte. Na diverse gesprekken is het contract, met wederzijds goedvinden,  per 1 oktober 1014 beëindigd. Daarna zijn er met diverse personen gesprekken geweest om tot een oplossing voor de nieuwsvoorziening te komen. Dit proces nam wat langer tijd in beslag dan wenselijk was. Momenteel, mei 2015, heeft dit geresulteerd in het in dienst nemen van twee personen. Zij zijn voor een half jaar op freelance basis aangesteld met als taak de nieuwsvoorziening, op radio, televisie en telemedia, weer op peil te brengen en waar mogelijk uit te breiden.

Reclame

De inkomsten van de reclame op radio en televisie zijn drastisch teruggelopen. Het bestuur realiseert zich dat terdegen en heeft zich gedurende het afgelopen jaar georiënteerd hoe dit kan verbeteren. Er zijn met diverse mensen, Eye2Eye  en BO( Bollenstreek Omroep) gesprekken geweest en zijn er besluiten genomen. Vanaf 1 mei 2015 wordt de reclameverkoop verzorgd door Pandora entertainment, vertegenwoordigd door Leon Krijgsman en Meg Creations, vertegenwoordigd door Mats Groenenboom. Wij hopen dat in de tweede helft van 2015 de reclameverkoop weer naar een hoger level getild zal worden. Per 1 mei 2015 neemt Leen van Beelen afscheid als reclameverkoper van RTV Katwijk. Hij is voor de lokale omroep, VLOK en RTV Katwijk,  als verkoper van televisiereclame van groot belang geweest.

Stages

Twee studenten van de Hoge School Haarlem hebben een scriptie geschreven over RTV Katwijk. Zij zijn en worden begeleid door Marien Bos.

Laura Keijzer

Laura Keijzer schreef de scriptie `The power of image`, waarbij het onderzoek met name gericht was op het imago van RTV Katwijk. Bij dit onderzoek zijn met name de adverteerders geïnterviewd. Hoe kijken zij tegen RTV Katwijk aan en waarom is het interessant, of juist niet, om bij RTV Katwijk te adverteren. Daarnaast is ook gekeken naar de ambitie van RTV Katwijk. Het onderzoek kan gebruikt worden door onze acquisiteurs, maar ook door de hoofdredacteuren en het bestuur.

Marjolein van Klaveren

Het onderzoek van Marjolein van Klaveren wordt een “kijk”onderzoek. Daarbij wordt gekeken welke programma’s goed gewaardeerd worden en welke leeftijdsgroep naar de tv programma’s kijkt. Ook wordt onderzocht waarom de jeugd ( naar alle waarschijnlijkheid ) minder interesse heeft in de programma’s van RTV Katwijk.

Beide onderzoeken kunnen ons een goed beeld geven van ons imago en hoe wij om moeten gaan met onze ambitie.

Asbestsanering

Tijdens de zomermaanden heeft er in het pand van Plus State, waarbinnen de ruimtes van RTV Katwijk zich bevinden, een asbestsanering plaatsgevonden. Hiervoor moest het kantoor, de kantine en diverse kasten leeggeruimd worden. Als noodkantoor is een container op het parkeerterrein van de Digros geplaatst. Daarnaast kon van de normale entree geen gebruik worden gemaakt. Via de brandtrap en het dak van de Digros moesten medewerkers en gasten in de studio’s komen. Het is was een zeer onprettige periode voor de omroep, waarbij regelmatig overleg gevoerd moest worden met de verantwoordelijke van Plus State en de uitvoerder van het project.

Medewerkersavond

Op 28 oktober 2014 vond de medewerkersavond plaats. Zo’n 35 medewerkers hebben van de uitnodiging gebruik gemaakt. Het bestuur heeft dit als positief ervaren. Er is o.a. gesproken over de huisvesting, de aanstelling van een nieuwscoördinator, het vernieuwen van de omroep, de contacten met de OLON en de Mediahub. Met de hoofdredacteuren is afgesproken, dat zij elk kwartaal voor de bestuursvergadering uit genodigd worden.

Tot Slot

Dit is het jaarverslag van 2014, waarbij ik bij sommige onderwerpen de huidige stand van 2015 summier heb vermeld.

Ik wens RTV Katwijk een goed verenigingsjaar toe.

13 mei 2015