In Rijnsburg zijn drie binnensportaccommodaties en alle locaties zijn minimaal 45 jaar oud en hard aan vervanging of renovatie toe. Het Waterbos wordt gerenoveerd en aan de Korte Vaart wordt een nieuwe sportzaal gerealiseerd, waarna de gymzaal aan de Katwijkerweg komt te vervallen.

Om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn zoals gebouwopzet, haalbaarheid en de wijze waarop een nieuwe sportzaal aan de Korte Vaart 4 tot stand kan komen, is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. De haalbaarheidsstudie geeft inzicht in de gevolgen en effecten van de verschillende scenario’s.

Scenario’s
In de haalbaarheidsstudie zijn drie opties uitgewerkt.
– Optie 1: Nieuwbouw op binnenterrein met behoud van casco huidige gymzaal;
– Optie 2A: Volledige sloop en nieuwbouw zonder behoud;
– Optie 2B: Behoud van geveldelen van de huidige gymzaal met verder sloop en nieuwbouw.

De huidige bebouwing op het binnenterrein vervalt hierbij. De onderstaande schetsen zijn enkel een impressie; de uiterlijke vormgeving wordt in het vervolgproces uitgewerkt in het Beeldkwaliteitsplan.

De voorkeursvariant van het college van B&W is optiescenario 1: nieuwbouw op binnenterrein met behoud van het casco van de bestaande karakteristieke gymzaal. Dit op basis van o.a. draagvlak bij gebruikers en omwonenden en de multifunctionaliteit van gebouwen. Dit laatste is binnen het accommodatiebeleid van de gemeente een speerpunt.

Tekort
In de haalbaarheidsstudie is een raming gemaakt van de kosten van de nieuwbouw. Hierbij is een verwacht tekort van circa € 950.000. Dit is nog zonder de eventuele opbrengsten vanuit de locatie gymzaal Katwijkerweg, een beter multifunctioneel gebruik en lagere energielasten. Als blijkt dat bij het voorlopig ontwerp er nog steeds een tekort is, wil het college dit meenemen bij de actualisatie van de investeringsagenda. Uiteindelijk maakt de gemeenteraad hierin een keuze bij het vaststellen van de investeringsagenda.

Knarrenhof
Tijdens de inloopavond voor omwonenden en belanghebbenden waren ook St. Knarrenhof en diverse betrokkenen van het burgerinitiatief Knarrenhof aanwezig. Beide plannen lopen volgens eigen planning en zorgen niet voor vertraging van elkaar.

Bron: Gemeente Katwijk
Beeld: RTV Katwijk