Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft ingestemd met een Regionale Investeringsagenda. Daarin staan veertien grote projecten die de gemeenten van Holland Rijnland samen gaan uitvoeren, zoals een raamwerk van natuur en recreatieprojecten, een energy lane voor warmte en elektriciteit, een hoogwaardige openbaarvervoercorridor en een netwerk van doorfietspaden.

Keuzes maken
Met de Regionale Investeringsagenda maakt Holland Rijnland keuzes op het gebied van woningbouw, economie, natuur, klimaat, bereikbaarheid en duurzaamheid. Met deze Regionale Investeringsagenda wordt niet alleen een investering gedaan in de leefomgeving tussen nu en 2050, maar gaat ook leiden tot een meer brede welvaart voor de inwoners van Holland Rijnland.

Investering van € 7 miljoen
Voor de Regionale Investeringsagenda dragen de gemeenten eenmalig € 7 miljoen bij voor de periode van 2025 tot 2027. Daarvan gaat € 4 miljoen naar onderzoek om de projecten uit te werken en € 3 miljoen naar een regionaal fonds voor kleinschaliger projecten. De grote projecten in de Investeringsagenda zijn daarmee nog niet betaald: met het onderzoeksgeld jagen de gemeenten de projecten in de Regionale Investeringsagenda aan. Het is de bedoeling om extern geld te genereren bij provincie(s), Rijk en de Europese Unie.

Bedrijfsleven
Voor een goede economische ontwikkeling is samenwerking tussen gemeenten en het bedrijfsleven noodzakelijk. Het is daarom van belang om de economische clusters en bedrijvigheid te versterken langs de stedelijke as van Noordwijk, via Katwijk en Leiden naar Alphen aan den Rijn. De opening van de Rijnland Route en goed hoogwaardig openbaar vervoer zijn hierbij een belangrijke factor.

Duin- en Bollenstreek
De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek maken zich sterk voor een goede bereikbaarheid en een betrouwbare en duurzame energie-infrastructuur. Beide zijn nodig om de economie, leefbaarheid en duurzaamheid verder te ontwikkelen.

Stedelijke As
De ‘Stedelijke As’ is een aaneengesloten gebied van Katwijk via Leiden naar Alphen aan den Rijn. Dit gebied groeit toe naar een één samenhangend systeem, waarin de (circulaire) bedrijvigheid van Alphen aan den Rijn aanvullend is aan de kennisclusters rond Leiden, Katwijk en Noordwijk. Door de juiste bedrijven op de juiste plaatsen te behouden of te vestigen én de onderlinge samenwerking te bevorderen, versterken we het innovatieve karakter van de regio en de regionale werkgelegenheid. Om dat te realiseren zijn goede regionale netwerken voor energie en mobiliteit noodzakelijk.’

Corridorstudio N206
Een project dat voor Katwijk van groot belang is, is de ‘Corridorstudie N206’. Tijdens de raadsvergadering op 14 maart 2024, zijn een amendement en een motie aangenomen, waarin Holland Rijnland wordt opgeroepen deze studie voortvarend op te pakken. Dit project is een belangrijk instrument om de leefbaarheid langs de N206 aan te pakken en voor een structurele oplossing te zorgen voor de N206 Duinvallei.

Interview
In een uitgebreid interview vertelt Gerard Mostert (lid van het dagelijks bestuur Holland Rijnland) waarom de Regionale Investeringsagenda is opgesteld en wat voor profijt de gemeente èn inwoners van Katwijk hiervan hebben.

Bron en foto: Regio Holland Rijnland
Beeld: RTV Katwijk