De gemeente Katwijk heeft een groot tekort aan woningen: er moeten duizenden woningen worden gebouwd om de inwoners van een woning te voorzien en ook die van buitenaf in Katwijk willen wonen. Vervolgens is de ruimte schaars en staat de woningbouw onder druk door gebrek aan menskracht en materialen. Om het maar niet te hebben over de betaalbaarheid van de woningen en over wonen en zorg door toenemende vergrijzing. Kortom, een forse woningbouwopgave.

Lokaal en regionaal bouwen
Eind 2020 heeft de gemeenteraad de Woonagenda Katwijk 2020-2024 vastgesteld met hierin de opgave om tot 2040 ruim 8000 woningen te bouwen. Katwijk bouwt deels voor eigen inwoners en ook deels voor de regio. Met de regio is afgesproken dat met de bouw van woningen op Valkenhorst in een deel van de regionale woningbehoefte wordt voorzien. Op Valkenhorst worden 5600 woningen gebouwd en zo’n 2500 woningen in Katwijk.

Actualiseren
In de Woonagenda Katwijk 2020-2024 staat dat er 50% betaalbare woningen gebouwd moeten worden, in het geactualiseerde beleid staat dat 65% van het aantal nieuwbouwwoningen in het betaalbare segment moeten vallen. Om de woningbouwopgave aan te pakken en het bouwtempo te versnellen, heeft het Rijk hierin de regierol gepakt. Dit heeft onder andere geleid tot een Nationale Woon- en Bouwagenda, waarin die 65% aan betaalbare woningen is vastgelegd.

Middeninkomens
Van de 65% betaalbare woningen die gebouwd moeten worden, moet 30% sociale huur zijn en binnen de overige 35% betaalbare woningen, moet minimaal 15% in de klasse ‘middelbare huur’ of ‘betaalbare koop’ vallen. De ambities van de gemeente zijn in dat opzicht groter dan het Rijk. Zo wil gemeente de woningen voor een groter deel van de middeninkomens bereikbaar houden.

Betaalbaarheid
De provincie Zuid-Holland en het Rijk verschillen van mening als het gaat om het bevorderen van de betaalbaarheid van woningen. Zo wil de provincie alleen nog groen licht geven voor bouwplannen als twee derde van de woningen voldoet aan de koopprijs tot € 355.000, terwijl het Rijk een koopprijsgrens hanteert van € 399.000. De gemeente Katwijk hanteert voorlopig de koopprijsgrens van € 399.000. ‘Als er een ander bedrag uitkomt dan is opgeschreven, wordt dit aangepast’, aldus wethouder Gerard Mostert.

Transparantie
In de Woonagenda Katwijk 2024 staat ook dat bij verkoop van nieuwbouwwoingen er een transparante verkoop en/of verdeling wordt toegepast. Met ontwikkelaars worden hierover afspraken gemaakt en zal de gemeente hierop toezien. Zo moet er ook een transparante verkoopprocedure bij verkoop van nieuwbouwwoningen worden opgesteld en moet een woning bij meerdere kandidaten bij loting door de notaris worden toegewezen. Het is volgens de gemeente ook niet wenselijk dat nieuwbouwwoningen per opbod worden verkocht.

Definitief
Binnenkort wordt de Woonagenda Katwijk 2024 besproken in de gemeenteraad om te worden vastgesteld voor de periode 2024 en 2025. 

Bron: Gemeente Katwijk
Foto: RTV Katwijk