Met zo’n 3.000 arbeidsplaatsen is het belang voor de sierteelt groot in Katwijk. Hoewel het Katwijkse aandeel in de Nederlandse markt klein is, is Katwijk een belangrijke en kwalitatief hoogwaardige

speler in deze markt. Nederland heeft nog een koppositie in deze markt maar de concurrentie neemt steeds meer toe, ook internationaal. Wethouder Klaas Jan van der Bent: “Om het sierteeltcluster vitaal te houden is de ‘Visie Sierteelt’ opgesteld. We zetten in op bedrijfsontwikkeling en het versterken van de samenwerking van ondernemers.”

Wat gaan we doen?
Het versterken van de sierteeltsector in de gemeente Katwijk is nodig om mee te blijven bewegen met de (inter-)nationale marktontwikkelingen. Na onderzoek is gebleken dat er, naast het zelf innoverend vermogen van de bedrijven, ook extra behoefte is aan ondersteuning op bedrijfsontwikkeling, zoals het flexibiliseren van bestemmingsplannen om ondernemers de ruimte te geven in te spelen op nieuwe marktontwikkelingen. Te denken valt hierbij aan de toename van het belang van kennis en technologie. Door daarnaast sierteelt gerelateerde bedrijven te clusteren kan een sterke samenhang tussen diverse, met de sierteelt verbonden, bedrijven en instellingen ontstaan. Tevens is het belangrijk om de samenwerking van ondernemers te versterken om beter aan te kunnen sluiten bij ontwikkelingen in de regio en in Nederland.

Samenwerking
De ‘Visie Sierteelt’ is opgesteld in samenspraak met de sector waar ondernemers, het onderwijs, Platform Glastuinbouw en de Greenport Duin- en Bollenstreek een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd. De uitvoering van de ‘Visie Sierteelt’ maakt onderdeel uit van de Greenport agenda Duin- en Bollenstreek. Binnen deze agenda worden hiervoor ook middelen voor het uitvoeren van deze visie beschikbaar gesteld. De gemeente wil daarnaast het sierteeltcluster aan laten sluiten bij de gezamenlijke economische agenda van ondernemers, gemeenten en kennisinstellingen in het 071- gebied om daarmee een optimale benutting te realiseren van alle aanwezige kennis van innovatie, cross-overs en productie. Praktisch gezien betekent dit, aansluiting zoeken bij de buren: het Leidse Bio Science Park, het grootste en meest op de markt gerichte Life Science-cluster van Nederland en het ESA-ESTEC Space-center, beide top-innovatiecentra. De geografische combinatie van drie clusters uit evenzoveel topsectoren maakt daadwerkelijke samenwerking en innovatie voor de hand liggend. Klaas Jan van der Bent: “De mogelijkheden voor deze samenwerking liggen voor het oprapen. We gaan ons inzetten om met elkaar die kansen te grijpen.”