Al jaren wordt er gesproken over het kruispunt bij het Bosplein in Katwijk. Dit kruispunt behoort misschien wel tot een van de onveiligste in de gemeente. Voor veel automobilisten en fietsers zijn de voorrangsregels onduidelijk.

Sinds enkele maanden is de nieuwe directe aansluiting van de Westerbaan op de Koningin Julianalaan gereed. De wethouder heeft in de Katwijksche Post van 23 mei jongstleden aangegeven dat de Verlengde Westerbaan met een aansluiting op de Meeuwenlaan niet meer wordt aangelegd en bij het raadsbesluit van 1 februari 2018 is aangegeven dat in dat geval de aansluiting geschikt moet worden gemaakt voor een 50km-weg.

Gemeenteraadslid Bastiaan Zuyderduyn (VVD Katwijk) heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college over de situatie.

Heb je zelf ideeën voor een oplossing voor dit kruispunt? Laat het de fractie van de VVD dan weten via fractie@vvdkatwijk.nl.

De volgende vragen zijn eerder deze week ingediend:
1) Is er een toename van het verkeer sinds de opening van de directe aansluiting?
2) Is het college inderdaad voornemens geen Verlengde Westerbaan meer aan te leggen zoals de wethouder in de Katwijksche Post van 23 mei aangaf?
3) Als het college geen Verlengde Westerbaan met aansluiting op de Meeuwenlaan meer aanlegt, betekent dat dat het college de aansluiting van de Westerbaan op de Koningin Julianalaan gaat aanpassen naar een 50km-weg, zoals bij het eerder genoemde raadsbesluit is aangegeven?
4) Wat betekent een 50km-weg voor de verkeerssituatie op het Bosplein, die in het plan van aanpak verkeersveiligheid als onveilig wordt beschouwd?
5) Is het college van mening dat er spoedig concrete acties moeten worden genomen om de veiligheid van het Bosplein te verbeteren? Zo ja, welke concrete acties worden er in dat geval ondernomen?