In 2023 heeft het agrarisch gebied van Rijnland een daling in de overschrijdingen van normen voor gewasbeschermingsmiddelen laten zien in vergelijking met het voorgaande jaar. Deze verbetering was vooral merkbaar in de sectoren van de boom- en bollenteelt, terwijl de glastuinbouw een toename van overschrijdingen registreerde.

Het bereiken van lagere concentraties en minder normoverschrijdingen is essentieel voor de verbetering van de waterkwaliteit. Naar de toekomst toe is het doel om de overschrijdingen naar nul terug te brengen, in lijn met de nationale waterkwaliteitsdoelstellingen vastgesteld in de Toekomstvisie duurzame gewasbescherming 2030.

Uitdagingen in 2024
Gedurende de eerste drie maanden van 2024 zijn in de Bollenstreek al evenveel normoverschrijdingen gemeten als in het gehele jaar 2023. Ook in de glastuinbouw zijn begin 2024 verhoogde overschrijdingen geconstateerd. Het is cruciaal dat deze trend wordt omgebogen, niet alleen voor de waterkwaliteit maar ook om te voorkomen dat bepaalde middelen verboden worden, wat noodzakelijk is voor het behoud van effectieve beschermingsmiddelen voor de agrariërs.

Samenwerking voor schoon water
Schoon water is van vitaal belang voor zowel de volksgezondheid als voor de economische en imaginaire waarde van de agrarische sector. Rijnland werkt samen met agrariërs aan projecten om normoverschrijdingen te verminderen. Hierbij is het Landbouwportaal Rijnland opgezet om agrariërs te ondersteunen in het verbeteren van bodem- en waterkwaliteit via kosteloze coaching en adviezen. Subsidies voor bepaalde maatregelen zijn via dit portaal aan te vragen.

In de sierteelt, een belangrijke sector binnen Nederland, blijft de noodzaak van gewasbeschermingsmiddelen bestaan voor het behoud van gezonde gewassen. Rijnland blijft de concentraties van deze middelen in het oppervlaktewater monitoren om de waterkwaliteit te waarborgen.

Bron en foto: Hoogheemraadschap van Rijnland