Het hoogheemraadschap van Rijnland controleert in 2023 door middel van surveillance de teelt- en mestvrije zones bij agrarische bedrijven. Met deze controles levert Rijnland een bijdrage aan de beperking van de verontreiniging van de sloten.

Teeltvrije zone
De teeltvrije zone is een strook grond langs de sloot die niet wordt bemest of bespoten met gewasbeschermingsmiddelen. Het doel van deze zone is om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen en mest in de sloot terecht komen. Komt dit wel in de sloot terecht, dan heeft dit gevolgen voor de waterkwaliteit en voor het leven in de sloot.

Overtreding
Wanneer gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen in een sloot terechtkomen of verkeerd zijn gebruikt binnen de teeltvrije zone, is er sprake van een overtreding. Dit kan tot gevolg hebben dat gebruiker/eigenaar van het perceel een boete krijgt. Als de ondernemer een subsidie ontvangt uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), kan het zijn dat daarop gekort wordt. Dit geldt ook wanneer de werkzaamheden in opdracht zijn uitgevoerd door bijvoorbeeld een loonwerker.

Controle door Rijnland
Als bij controle blijkt dat de teeltvrije zone niet juist is, zal Rijnland de agrarische ondernemer hierop wijzen. Indien herstel mogelijk is, moet dit binnen een overeengekomen periode hersteld zijn. De controles vinden onaangekondigd plaats en duren het hele jaar en worden uitgevoerd conform de huidige wet- en regelgeving. Tijdens de controle zijn medewerkers van Rijnland herkenbaar door hun bedrijfskleding.

Subsidie
Agrariërs die geen subsidie ontvangen, kunnen op de website kijken welke mogelijkheden er voor hen zijn. Meer informatie is te vinden op: www.rvo.nl/onderwerpen/glb,of op www.landbouwportaalrijnland.nl.

Meer informatie
Meer informatie over teeltvrije zones, technieken en andere zaken zijn terug te lezen via www.rijnland.net.

Vorig artikel[Podcast] Projectsubsidie voor groene vrijwilligersinitiatieven in Zuid-Holland
Volgend artikelWethouder betreurt stoppen You Academy