Financiële Verantwoording

Geachte leden/bestuur RTV Katwijk,

Hierbij het financieel jaarverslag over het boekjaar 2019. In juni hebben wij  onze nieuwe locatie aan de Ambachtsweg 7 G in gebruik genomen. Een prachtige locatie waar wij met zijn allen trots op kunnen zijn.

Het netto resultaat over 2019 bedraagt € 5822,00 positief t.o.v. 2018  € 10.728,00 negatief

De stijging van het resultaat van € 16.550,00 is als volgt te verklaren.

De baten zijn met € 28.203,00 gestegen waaronder hoofdzakelijk subsidie baten.

Ondanks het dalende aantal leden zijn de inkomsten van de contributie nagenoeg hetzelfde gebleven dit komt door het verzoek om in 2019 eenmalig 15,00 euro te betalen i.p.v. van de standaard contributie van € 11,00  ( dit i.v.m. de verhuiskosten)

De totale exploitatie lasten ( exclusief rente lasten ) zijn met € 11724,00 gestegen.

De stijging is als volgt te verklaren:

Directe productie lasten               – 6517,00      TV en kosten medewerkers

Huisvestingskosten                       + 15.421,00  Huur energie – verhuizing

Facilitaire lasten                              – 7206,00       Reclame activiteiten

Algemene lasten                             + 8807,00      Diverse kosten en Omzetbelasting

Afschrijvingskosten                        + 1219,00      Investeringen

Rente Lasten                                     – 71,00

 

Liquide middelen:

De liquide middelen bedragen  ultimo 2019 € 58.832,00 en 2018  € 137.755,00

De daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de investeringen en kosten van de verhuizing.

 

Juni 2020

Willem de Mooij

Penningmeester