Vergoedingsregeling Vrijwilligers

Vergoedingen regeling voor vrijwilligers van RTV KATWIJK 

Om de vrijwilligers zo goed mogelijk In staat te stellen hun werk te doen, zorgt de omroepvereniging voor de materiële voorzieningen die hiervoor nodig zijn. In principe maken vrijwilligers gebruik van de beschikbare faciliteiten In de studio. Wanneer dit door omstandigheden niet mogelijk is en de vrijwilliger kosten moet maken voor de uitvoering van zijn taken, dan kan de vrijwilliger de gemaakte kosten vergoed krijgen.

De belastingdienst hanteert als definitie van vrijwilliger: “Een vrijwilliger Is een persoon die niet beroepshalve en op vrijwillige basis werkzaamheden voor een niet commerciële organisatie verricht, zonder dat hij daarvoor een reële arbeidsbeloning ontvangt.”

Uitgangspunten 

Het vergoedingenbeleid voor vrijwilligers Is gebaseerd op de volgende uitgangspunten.

 • De vergoedingsregeling geldt voor alle vrijwilligers van de omroepvereniging.
 • De vergoeding heeft betrekking op de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten, voortvloeiend uit de functie / taken van de vrijwilliger.
 • Vrijwilligers kunnen de gemaakte kosten declareren bij de penningmeester door middel van het declaratieformulier.
 • In uitzonderingsgevallen kan het bestuur afspraken maken met de vrijwilliger over bijzondere vergoedingen. Dit betreft functies en taken waarbij sprake is van specifieke (ervarings-) deskundigheld, verantwoordelijkheid, extreem onregelmatige of bijzondere inzet.
 • De onkostenvergoedingen kennen een maximum, dat gelijk is aan. het wettelijk vastgestelde maximum voor vergoedingen vrijwilligerswerk. De bedragen worden jaarlijks aangepast. In 2006 bedraagt de onbelaste, maximale vergoeding €: 150,- per maand, met een maximum van €: 1.500,- per jaar. Daarbij geldt dat de onkostenvergoeding niet In verhouding mag staan met de geleverde arbeid (niet-marktconform) en dat er geen sprake is van een gezagsverhouding.
 • NB: wanneer de vrijwilligers gebruik maken van meerdere soorten onkostenvergoedingen en het totaalbedrag van alle vergoedingen hoger Is dan het wettelijk vrijgestelde maximumbedrag van €: 150,- per maand of € 1.500,- per jaar, dan moet de vrijwilliger aangifte doen bij de belastingdienst.

Algemeen 

Reiskosten 

 • Op basis van openbaar vervoer (tweede klas)
 • Bij gebruik van eigen auto € 0,18 per km, indien deze kilometers noodzakelijk zijn om een uitzending te verzorgen en de penningmeester toestemming heeft gegeven, parkeerkosten worden vergoed.

Verblijfskosten en consumpties 

 • Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden, worden de verblijfskosten en consumpties vergoed naar redelijkheid en billijkheid.

 Kantoorbenodigdheden en portokosten 

 • In principe zijn de benodigde kantoormaterialen aanwezig op de locatie. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden, worden de gemaakte onkosten voor kantoorbenodigdheden en porto vergoed.

Kosten telefoon en Internet 

 • De studio voorziet In faciliteiten voor telecommunicatie. In principe worden gebruik van eigen (mobiele) telefoon en Internetverbinding voor de uitvoering van het werk niet vergoed.

Thuiswerkers 

In 2006 werken enkele vrijwilligers vanuit huls, namelijk de thuiswerkers. Het beleid van de organisatie is om In de toekomst te werken vanuit de centrale studio. Voor de thuiswerkers geldt een afbouwregeling [i].

Voor deze groep vrijwilligers geldt de volgende regeling:

 • Vrijwilligers die werken vanuit huis, kunnen een beroep doen op een onkostenvergoeding. Om de administratieve lasten te beperken Is geen specificatie vereist van de reguliere uitgaven (stroom, cd’s etc.)
 • Investeringen In nieuwe / vervangende apparatuur worden niet vergoed.
 • Voorzieningen die de vrijwilliger thuis gebruikt voor het werk, vallen niet onder de verzekering van de omroepvereniging, tenzij de voorzieningen eigendom zijn van de vereniging
 • De vaste onkostenvergoeding bedraagt € 55,- per maand.

Thuisstudio 

De voorzieningen In de thuisstudio op de locatie Plet Heinstraat zijn eigendom van de omroepvereniging en vallen derhalve onder de verzekering van de omroepvereniging. Voor de vrijwilliger die vanuit deze locatie werkt, geldt een afwijkende onkostenvergoeding, namelijk €: 125,- per maand. Ook hier geldt dat er geen specificatie vereist Is van de reguliere uitgaven en dat er sprake is van een afbouwregeling 1.

Reclame-acquisitie en productie reclamespots 

Reclame-acquisitie en productie van reclamespots vallen niet onder de onkostenvergoeding voor vrijwilligers. De vergoeding heeft namelijk geen betrekking op de gemaakte onkosten, maar op de prestatie van de betrokkenen. De omroepvereniging verstrekt een vergoeding aan de betrokkene voor reclame-acquisitie en productie van radio- en tv-spots. Deze vergoeding Is gebaseerd op de verkochte zendtijd en/of geproduceerde reclamespots:

 • De hoogte van de vergoeding voor reclame-acquisitie bedraagt 20% van het geacquireerde bedrag.
 • De hoogte van de vergoeding voor productie van radiospots is € … [ii]
 • De hoogte van de vergoeding voor productie van tv-spots Is € … [iii]

De omroepvereniging en de betrokkenen hebben de afspraken over de vergoeding vastgelegd In een contract. De betrokkenen dienen zelf zorg te dragen voor een opgave bij de belastingdienst

Inwerkingtreding 

Deze vergoedingsregeling treedt In werking per 1 januari 2007.

[i] De afbouwregeling wordt nader Ingevuld op het moment dat zicht bestaat op het realiseren van de nieuwe centrale huisvesting.

[ii] Het bestuur stelt dit bedrag vast na nader overleg.

[iii] Idem.