Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebied “Meijendel & Berkheide” te Katwijk ten westen van de Wassenaarseweg Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om een ontheffing te verlenen op grond van artikel 3.3, eerste lid, artikel 3.8, eerste lid en artikel 3.10, tweede lid in samenhang met artikel 3.8, eerste lid, van de Wnb voor het overtreden van diverse verbodsbepalingen.

Jean Rooker in gesprek met Maarten Langbroek en Jack Vlieland.