Als de uitzonderlijk grootschalige neerslag die in 2021 in Limburg viel in Zuid-Holland zou vallen, blijft er op veel plaatsen water staan, vooral in polders. Veel watergangen in Delfland en Rijnland krijgen te maken met kritische waterstanden en kadedoorbraken zijn niet uitgesloten. Dit blijkt uit een stresstest van Deltares en de provincie Zuid-Holland in samenwerking met waterschappen.

Voor het afvoersysteem van het Amsterdam Rijnkanaal en het Noordzeekanaal kunnen moeilijke keuzes nodig zijn, bijvoorbeeld voor het instellen van maalbeperkingen. Naar verwachting vallen er geen grote aantallen slachtoffers, zoals in België en Duitsland gebeurde.

Hoewel de grootschalige neerslag zoals deze in Limburg viel zeer uitzonderlijk is, zorgt klimaatverandering ervoor dat weersextremen toenemen. Deltares concludeerde in november 2021 dat de gevolgen van de Limburgse bui ook in andere provincies groot zouden zijn. Ook adviseerde Deltares provincies om op basis hiervan een bovenregionale stresstest uit te voeren. Zuid-Holland is de eerste provincie waar deze stresstest is uitgevoerd.

Zuid-Holland extra kwetsbaar
“Dit onderzoek laat zien dat we in Zuid-Holland extra stappen bovenop ons waterbeheer moeten doen”, aldus gedeputeerde Meindert Stolk (Gezond en Veilig). “Dat is een verantwoordelijkheid van alle overheidslagen en de provincie heeft hierin een spilfunctie. Als laaggelegen deltaprovincie is Zuid-Holland extra kwetsbaar voor klimaatverandering. Daarom hebben we ons hard gemaakt dat de stresstest als eerste hier werd uitgevoerd.”

Grootschalige wateroverlast geeft veel schade aan landbouw, recreatie en glastuinbouw en ook schade aan bedrijventerreinen, industrie en er worden veel woningen getroffen. Tijdens de wateroverlast kan sprake zijn van stroomuitval en is sprake van een grote impact op de infrastructuur en bereikbaarheid, ook van cruciale locaties zoals ziekenhuizen en brandweerkazernes. Met name op provinciale en lokale wegen is er grotere kans op wateroverlast op laaggelegen weggedeeltes en tunnels.

Vervolgonderzoek
De bovenregionale stresstest levert belangrijke informatie op voor de ruimtelijke inrichting van Zuid-Holland. De provincie gaat met partners onderzoeken hoe we bij ruimtelijke keuzes beter rekening kunnen houden met wateroverlast. De Rijksoverheid stuurt hier ook op vanuit de landelijke Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater en de keuze om water en bodem sturend te maken bij ruimtelijke ordening.

Om Zuid-Holland voor te bereiden op de effecten van klimaatverandering, trekt de provincie samen op met alle andere overheidslagen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Waar mogelijk verbinden we partijen, ondersteunen we met kennis of financiering en stimuleren onderzoek en innovatie.