Op donderdag 16 mei is er weer een vergadering van de gemeenteraad en laten de raadscommissies zich informeren over onderwerpen of spreken een oordeel uit over de raadsvoorstellen. De vergadering begint om 19.30 uur met een aantal vaste agendapunten, waarna om 19.45 uur de raadscommissies aan de slag gaan.

Subsidieregeling Maatschappelijke Agenda 2024-2028
Om 19.45 uur is er een oordeelsvormende sessie met het college over de subsidieregeling voor de maatschappelijke agenda. De gemeente verstrekt subsidies om maatschappelijke doelstellingen te bereiken op het gebied van leefbare wijken, gezondheid, opgroeien en ontwikkelen. Het college heeft de regels die gelden bij het aanvragen, verstrekken en verantwoorden van deze subsidiegelden vernieuwd. Zo wordt de aanvraag van subsidies onder de € 25.000 eenvoudiger en is er een mogelijkheid om tussentijds subsidieaanvragen tot € 10.000 te doen. Ook kent de nieuwe subsidieregeling minder verplichte verantwoording.

Concept-begrotingen en -rekeningen van de gemeenschappelijke regelingen
Tussen 20.30 en 22.00 uur is er een oordeelsvormende sessie over de jaarstukken en de begrotingen van de regionale samenwerkingsverbanden. De gemeente werkt voor een veelheid aan taken in de regio samen met andere gemeenten in 8 gemeenschappelijke regelingen. De financiële bijdrage aan deze samenwerkingsverbanden bedraagt in 2024 € 20,3 miljoen, circa 8,6% van de totale begroting van de gemeente.

Voorrangsituatie fietsers op rotondes
Om 20.30 uur begint de oordeelsvormende sessie de voorrangsituatie van fietsers op rotondes, als vervolg op het debat van 18 april. In Katwijk hebben fietsers geen voorrang op de rotondes binnen de bebouwde kom. Hiermee wijkt Katwijk af van de landelijke richtlijnen van het CROW. Het college stelt de raad voor in te stemmen met het in de voorrang brengen van fietsers op rotondes. Verder stelt het college voor de financiële consequenties, naar verwachting € 900.000, te betrekken bij de integrale afweging van de investeringsagenda. 

Gebiedsontwikkeling Bosplein (Besloten)
Om 21.15 uur begint een informatieve sessie over de Gebiedsontwikkeling Bosplein
Er spelen ontwikkelingen rondom de inrichting van Bosplein. Het college informeert de raad over de ontwikkelingen tot nu toe.

Vervolg
Vanaf 22.00 uur start het vervolg weer van de gemeenteraad en worden er een aantal bespreekpunten afgehandeld.
– Tweede wijziging van de referendumverordening (hamerpunt);
– Zienswijze wijziging Gemeenschappelijke Regeling KDB (hamerpunt);
– Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 Hecht (hamerpunt);
– Actualisatie kaders planning en control 2024 (bespreekpunt);
– Beëindigingsovereenkomst Trappenberg-Kloosterschuur (bespreekpunt);
– Krediet voor maatregelen klimaatadaptatie 2024 (bespreekpunt).

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl; de raadsvergadering en de vergaderingen over de subsidieregeling voor de maatschappelijke agenda en de gemeenschappelijke regelingen zijn ook te zien via RTV Katwijk.