Ingezonden: D66 Katwijk en VVD

Op 15 september 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de startnotitie Herziening Participatiebeleid. Daaropvolgend zouden er op korte termijn een participatie-en projectplan komen waarin wordt aangegeven welke organisaties zullen participeren, en op welke wijze zij dat mogen doen. Begin oktober is er door het college ingestemd met het participatieplan. D66 Katwijk en de VVD hebben echter moeten constateren dat het college slechts heeft ingestemd met een vaag projectplan zonder duidelijke onderbouwing. De fracties zijn dan ook van mening dat het college niet het woord bij de daad voegt.

Rollen ontbreken
D66 Katwijk en de VVD maken zich zorgen over de vergrote afstand tussen de gemeente en haar inwoners, wat zeker ook te maken heeft met het wantrouwen richting de landelijke politiek. Dat vraagt dus om duidelijke rollen die het college aan haar inwoners en de gemeenteraad wil toekennen. Dit is namelijk ook eerder het probleem geweest bij de casus ‘Havenscharnier’, want hier ontbrak aan de voorkant ook de rol van bewoners.

Carin Tawfik (D66 Katwijk): “Het projectplan onderschat de kracht van onze inwoners. Het college moet durven om haar verantwoordelijkheid af te staan aan inwoners, die dit écht wel kunnen dragen.”

Raadslid Annette Brul (VVD): “Het is belangrijk om de participatie nu goed te regelen, om te voorkomen dat we over een paar jaar weer dezelfde discussie moeten voeren.”

Doelgroepen zijn niet onderbouwd
Het college maakt onderscheid tussen een aantal doelgroepen, maar vermeldt daarbij niet waarom slechts deze doelgroepen mogen meedoen. Het betreurt D66 Katwijk bijvoorbeeld dat scholen niet meegenomen worden bij de ontwikkelingen rondom het participatiebeleid. Carin (D66 Katwijk): “Scholen hebben niet alleen veel te zeggen over onderwijshuisvesting, maar ook over bijvoorbeeld de verkeersveiligheid rondom scholen.”

Voor de VVD is het niet duidelijk waarom ondernemers in de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) geen aparte rol toebedeeld krijgen, terwijl zij een aparte relatie hebben met de gemeente. Ondernemers zijn juist van onschatbare waarde om creatieve oplossingen aan te bieden waar de gemeente niet aan heeft gedacht. Annette (VVD): “Recente gevallen laten eens te meer zien dat we ondernemers, die vaak ook inwoners zijn van onze gemeente, serieus en goed moeten betrekken. Het is belangrijk dat daar in dit beleid ook aandacht voor is.”

Werk aan de winkel
Al eerder waren de fracties kritisch over de manier waarop de startnotitie tot stand is gekomen. Zo werden er plannen gemaakt voor een nieuw participatieplan, zonder te beargumenteren welke lessen er uit het verleden getrokken werden. Daarmee mist de schakel tussen reflectie en verbetering, wat nodig is om het beleid effectief te vernieuwen.

Met alleen dit projectplan vinden D66 Katwijk en de VVD dan ook dat er nog flink werk aan de winkel is.