De raad vergadert op 13 oktober. De raadscommissie laat zich informeren over de ontwikkeling van de wijkteams en de wachtlijsten en over het meerjarenprogramma van Holland Rijnland, het verband van dertien gemeenten in de regio van Katwijk tot Alphen aan den Rijn. Verder debatteert de commissie over het regionaal beleidsplan van de politie.

Informatie
De commissie krijgt tussen 20.30 en 22.00 uur een presentatie over de ontwikkeling van de wijkteams en de wachtlijsten. Sinds 2020 moeten de wijkteams zorgen dat iedereen de benodigde hulp en ondersteuning vindt. Dit jaar werkt de gemeente aan het verder versterken van de positie van de jeugdconsulenten in de wijkteams. Het doel is hulp voor de jeugdigen en de gezinnen die het echt nodig hebben en het afschalen indien mogelijk en verantwoord. Het college informeert de raad over de wachtlijsten en de acties om inwoners op tijd goede ondersteuning te bieden.

Tussen 20.30 en 21.15 uur is er ook een informatieve sessie over het werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026. Dat beschrijft de opgaven voor de regio in de komende 4 jaar en hoe Holland Rijnland deze wil oppakken. De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het werkprogramma. Het college stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen om aandacht te vragen voor de wachtlijsten in de jeugdhulp, energiearmoede en een hernieuwd regionaal investeringsfonds.

Debat
De commissie debatteert tussen 21.15 en 22.00 uur over het regionaal beleidsplan politie 2023-2026. De Politiewet schrijft voor dat iedere regionale politie-eenheid eens in de vier jaar een regionaal beleidsplan opstelt. Dit plan bevat een sterkteverdeling en beschrijft 5 prioriteiten: maatschappelijk ongenoegen, cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit, jeugd en veiligheid, zorg en veiligheid en tot slot ondermijning. Het college legt dit plan ter bespreking voor aan de gemeenteraad en stelt voor om geen bedenkingen kenbaar te maken op het Regionaal Beleidsplan.

Besluit
De raad besluit tussen 19.30 en 20.15 uur over de accountant voor boekjaar 2023 en behandelt een motie om bij de provincie aan te dringen op snelheidsvermindering op de N206.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl; de raadsvergadering en de vergadering over de ontwikkeling van de wijkteams en de wachtlijsten zijn ook te zien via RTV Katwijk.