De komende jaren gaat de gemeente Katwijk, naast renovatie en nieuwbouw van diverse basisscholen, ook investeren in de huisvesting van het voortgezet onderwijs. Het VO in Katwijk bestaat uit Vakcollege Rijnmond met bijna 700 leerlingen, Pieter Groen met 1360 leerlingen, Limes Praktijkonderwijs met bijna 200 leerlingen en het Visser `t Hooft Lyceum met 400 leerlingen. Wethouder Knape: “We hebben met elkaar weer een grote stap gezet. Door alle wensen, ambities en financiële uitdagingen goed in kaart te brengen, hebben we een grote stap gezet. Na vaststelling in de gemeenteraad kunnen we aan de slag. Samen met de schoolbesturen investeren we in toekomstbestendige onderwijshuisvesting voor de scholen in het voortgezet onderwijs. Zo maken we het onderwijs in Katwijk nog beter!”

Leren onder de beste omstandigheden
In Katwijk staat onderwijs hoog op de agenda. Elk kind verdient het om in de beste omstandigheden te kunnen leren, zodat ze later met plezier deel kunnen nemen en bij kunnen dragen aan de maatschappij. Het college van B&W in de gemeente Katwijk heeft vorig jaar een onderwijsagenda vastgesteld. In die agenda staan de ambities en uitgangspunten voor het onderwijs in Katwijk. Zowel voor het basis- als voor het voortgezet onderwijs. Goede faciliteiten en huisvesting zijn daarbij een voorwaarde. Zo is er vorig jaar een Integraal Huisvestingsplan voor het primair basisonderwijs vastgesteld en heeft het college van B&W afgelopen week ook voor het voortgezet onderwijs een Integraal Huisvestingsplan vastgesteld voor de komende jaren. Het plan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

Eerst Vakcollege Rijnmond en Visser `t Hooft locatie Rijnsburg
Delen van de schoolgebouwen van Vakcollege Rijnmond en Visser ’t Hooft voldoen niet meer aan de eisen die het onderwijs stelt aan de gebouwen om passend onderwijs te bieden en het onderwijsaanbod te versterken en te verbeteren. Andreas College heeft de wens voor nieuwbouw op de huidige locatie, hetzelfde geldt voor Visser ’t Hooft. Echter met het vertrek van Yuverta uit Rijnsburg ontstaat voor de gemeente de mogelijkheid om het schoolgebouw van Yuverta aan te kopen en zou Visser ’t Hooft, locatie Rijnsburg, op termijn gehuisvest kunnen worden in het schoolgebouw aan de Sandtlaan. Deze mogelijkheid wordt de komende tijd verder onderzocht. Het schoolgebouw van Pieter Groen zal na Vakcollege Rijnmond onder handen worden genomen. Het Limes Prakijkonderwijs heeft een relatief nieuw schoolgebouw. Dit gebouw blijft voorlopig zoals het is. 

Werken aan een uitvoeringsprogramma
Na vaststelling van het IHP VO door de gemeenteraad van Katwijk zullen de schoolbesturen en de gemeente starten met de verdere uitwerking van de huisvestingsplannen in een Uitvoeringsprogramma IHP VO voor de komende vier jaar. Hierin wordt duidelijk hoe de huisvestingsopgaven eruit komen te zien voor Vakcollege Rijnmond en Visser ’t Hooft, locatie Rijnsburg, als het gaat om renovatie, nieuwbouw, verhuizing en bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting. Bestuurder Kees Kloet van het Andreas College, waar Vakcollege Rijnmond onder valt voegt toe: “Wij zijn ontzettend blij met dit IHP, omdat het de onderwijskwaliteit goed faciliteert, stimuleert, inspireert en aansluit bij de toekomstige ontwikkelingen in de gemeente Katwijk.” Bestuurder Reinier van der Wal van SCOL, waar Visser `t Hooft locatie Rijnsburg onder valt geeft aan: “Het is fijn en belangrijk dat er nu een Integraal Huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs ligt, want goede schoolgebouwen zijn cruciaal voor goed onderwijs. Met het nieuwe plan wordt ruimte gegeven aan de groei en ontwikkeling die Visser ’t Hooft in Rijnsburg doormaakt. De school groeit en bloeit en daarvoor is voldoende ruimte nodig.”

v.l.n.r. bestuurder Kees Kloet van het Andreascollege, wethouder Jacco Knape en bestuurder Reinier van der Wal van SCOL zijn blij met de eerste stap naar renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs in Katwijk.