Een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de begroting alvast achter gesloten deuren voor te bespreken met de gemeenteraad valt niet in goede aarde bij een deel van de raadsleden en de griffie (de ambtelijke ondersteuning van de raad). Dat blijkt uit een email van de griffie in handen van de redactie. ‘Achterkamertjespolitiek,’ volgens raadslid Jaap Haasnoot van KiesKatwijk in een reactie.

Door: Marc Wonnink.

Het college van DURF, ChristenUnie en SGP wil op 8 september over de begroting praten met de gemeenteraad. Omdat de begroting dan nog niet klaar is wil het college dit achter gesloten deuren doen, zodat raadsleden vrij vragen kunnen stellen. De griffier van Katwijk, Huib Kruijt, is duidelijk. Hij stelt dat deze bijeenkomst wettelijk niet eens mag worden belegd. ‘De raad mag niet stiekem de besteding van de belastinggelden van de burgers bespreken.’

Kruijt zegt verder: ‘In het bijzonder als het gaat om de gemeentefinanciën is de Gemeentewet (artikel 24) hier glashelder over: “In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of besloten over: b. de vaststelling en wijziging van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening; c. de invoering, wijziging en afschaffing van gemeentelijke belastingen”. Eenvoudiger gezegd: de raad mag niet stiekem de besteding van de belastinggelden van de burgers bespreken.

Volgens de griffie is het ook niet nodig om de begroting voor te bespreken in een besloten bijeenkomst. Openbaar kan prima, zo wijst volgens de griffie de praktijk van de afgelopen jaren uit.

‘Fundament van het democratisch bestuur’
De gemeenteraad heeft een bepaald vergadermodel, en het college is hiervan op de hoogte. ‘Debat en reacties op beleidsvoorstellen van het college dienen binnen het vergadermodel van de raad te worden georganiseerd, zodat wordt voldaan aan de waarborgen van openbaarheid, representativiteit, onschendbaarheid, notulering, dossiervorming en ambtelijke ondersteuning van de raad.’

Verder wordt getoornd aan het recht van de gemeenteraad om te besluiten over de keuzes voor de begroting in plaats van het “meenemen” door het college van uitspraken van individuele leden uit workshops. ‘Het is de griffie niet duidelijk waarom het college nu toch weer een aanpak buiten het vergadermodel voorstelt.’

Jaap Haasnoot stelt in harde bewoording dat de echte democratische gezindheid en houding afwezig is op het gemeentehuis. ‘Dit is een echt gevaarlijke tendens want het ontmantelen van ons transparant bedoelde systeem gaat vervolgens natuurlijk straks sluipend steeds verder.’

Reactie college
‘Het college heeft de gemeenteraad toegezegd hen extra te betrekken bij de financiële uitwerking van het coalitieprogramma in de begroting. Hiertoe wil het college de gemeenteraad aanbieden, om voordat het college heeft besloten over de begroting, de gemeenteraad de gelegenheid te geven om vragen te stellen en aandachtspunten mee te geven. Het college wil de raadsleden op 8 september bijpraten op hoofdlijnen. Er is de gelegenheid om vragen te stellen en ideeën mee te geven, zodat dit eventueel nog meegenomen kan worden in de begroting. De bespreking van de concept begroting in oktober en november vindt uiteraard plaats in alle openheid.

Het voorstel voor deze avond wordt maandagavond 22 augustus voorgelegd aan het presidium. Zij bepalen uiteindelijk of een bijeenkomst daadwerkelijk georganiseerd wordt, wat de agenda is en de openbaarheid van de bijeenkomst. In het presidium bespreken de fractievoorzitters, de griffie en de burgemeester de agenda’s van de komende raadsbijeenkomsten.

Deze reactie in het artikel is daarmee voorbarig.’

Vorig artikelSmalspoormodelbouwdagen bij Stoomtrein Katwijk Leiden
Volgend artikelDit is de route van de Truckrun vandaag