Ingezonden door: DURF

Meer ondersteuning voor mantelzorgers
Vorige week is de uitvoeringsagenda mantelzorg en respijtzorg gepresenteerd door wethouder Emile Soetendal. Er wordt in september 2023 onder andere een pilot project van Herberg Thuis voor vervangende mantelzorg aan huis gestart. Daarnaast wordt er een inloopspreekuur voor mantelzorgers georganiseerd door het Welzijnskwartier. Op dit moment wordt de juiste gemeentelijke informatie vinden door veel mantelzorgers als moeizaam gezien. De komende tijd wordt er aan gewerkt de informatie beter vindbaar te maken. Ook wordt er begin 2024 een bijeenkomst georganiseerd met jonge mantelzorgers. Zij worden betrokken bij het verder inrichten van de ondersteuning voor jonge mantelzorgers.

DURF vindt dit een belangrijke en goede stap. Het aantal mantelzorgers in de gemeente zal door de vergrijzing de komende jaren extra toenemen. Naast de wens om familie of vrienden liefdevol ondersteuning te geven, biedt dit ook steeds meer druk op mantelzorgers. We moeten daarom goed kijken op welke manier zij beter ondersteund kunnen worden en niet vastlopen in bureaucratische processen.

Vragen over schoolverlaters
Onduidelijkheid over de ontwikkeling van het aantal voortijdige schoolverlaters (VSV) en de maatregelen die hier tegen worden genomen waren aanleiding voor DURF om schriftelijke vragen in te dienen. Uit de uitgebreide beantwoording blijkt dat er sprake is van een toename van schoolverlaters. Wel is duidelijk dat de gemeente Katwijk zich zeer bewust is van deze ontwikkeling en zich vooral door regionale samenwerking inzet om deze problematiek aan te pakken. Maar we zien ook dat er de komende tijd veel veranderingen plaats vinden die invloed kunnen hebben op de aanpak door de gemeente. Wij zullen deze ontwikkelingen scherp

blijven volgen. Het borgen dat er een maximale inzet is om goed om te gaan met voortijdige schoolverlaters staat voor DURF voorop. Het gaat om de toekomst voor jongeren, onderwijs is de sleutel om iedereen kansen te bieden.

Open dag van De Voorraadkast in de Molenwijk
Het afgelopen weekend werd bekend dat er volgend jaar nog meer mensen in armoede dreigen te raken door alle gestegen kosten. Mensen mogen niet tussen wal en schip vallen en daarom is hulp ontzettend belangrijk. Dat is makkelijk gezegd, maar Co en alle vrijwilligers van de voorraadkast. geven daar met hulp elke dag invulling aan. DURF vindt het belangrijk dat voorzieningen in de Molenwijk blijven. De nieuwe activiteiten in het PMT-gebouw helpen daarbij en brengen meer mensen naar het wijkgebouw. Daardoor is dit ook een impuls voor de Molenwijk.