Gemeenteraad over elektriciteitsnet en vertegenwoordiging in de regio

De raadscommissie laat zich op 9 maart informeren over de stand van zaken van de capaciteit van het elektriciteitsnet. Verder bespreekt de commissie de werkwijze van de vertegenwoordiging van Katwijk in Holland Rijnland.

Informatie
Tussen 19.45 en 20.45 uur is er een informatieve sessie over de stand van zaken van de capaciteit van het elektriciteitsnet. De energietransitie heeft gevolgen voor het elektriciteitsnetwerk; bijvoorbeeld voor de beschikbare capaciteit om nieuwe bedrijven en duurzame energieprojecten aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Netwerkbeheerder Liander verzorgt een toelichting op de ontwikkelingen rondom de netwerkcapaciteit.

Debat
Om 19.45 uur bespreekt de commissie de werkwijze van de vertegenwoordiging van Katwijk in Holland Rijnland. De raad heeft de heer L.M. van der Plas en burgemeester Visser benoemd als leden van het algemeen bestuur (AB) van Holland Rijnland namens Katwijk. De heer Van der Plas en de burgemeester geven een toelichting op hun werkwijze en bespreken met de raadscommissie de manier waarop de vergaderingen van het AB van Holland Rijnland worden voorbereid.

Besluit
De raad besluit vanaf 20.45 uur over:
Beleidsnota Vastgoed 2022-2026;
Decembercirculaire 2022;
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen;
Zienswijze Regionale Woonagenda en Huisvestingsverordening.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl; de raadsvergadering en de vergadering over de capaciteit van het elektriciteitsnet zijn ook te zien via RTV Katwijk.