De raadscommissie laat zich op 13 april informeren over het Integraal Huisvestingsplan voortgezet onderwijs Katwijk 2023 – 2040. De commissie debatteert over de huisvestingsverordening.

Huisvestingsplan voortgezet onderwijs

Tussen 19.45 en 20.30 uur is er een informatieve sessie over het Integraal Huisvestingsplan voortgezet onderwijs Katwijk 2023 – 2040. Met de schoolbesturen is intensief gewerkt aan de totstandkoming van een Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs (IHP VO) voor de periode 2023- 2040. Het college vraagt de raad onder meer het plan vast te stellen en de financiële gevolgen geactualiseerd te verwerken in de investeringsagenda en de begroting. De te verwachten investering voor het totale programma is circa € 100 miljoen waarvan circa € 86 miljoen is gereserveerd in de Investeringsagenda 2022-2030.

Huisvestingsverordening

Van 19.45 tot 20.30 uur is er een debat over de huisvestingsverordening. Met het vaststellen van het beleidskader Gebruik Woonruimte op 17 februari 2022 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten bepaald ten aanzien van het gebruik van woonruimte. In de huisvestingsverordening zijn deze uitgangspunten verder uitgewerkt en juridisch verankerd. Het doel is grip te houden op wijzigingen in de samenstelling van de woonruimtevoorraad, onrechtmatig gebruik te voorkomen en de schaarse woonruimtevoorraad te beschermen.

Besluit

De raad besluit vanaf 20.30 uur over:

Benoeming van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland;
Duurzame opvang van asielzoekers;
Afsprakenkader financiering Regionale Netwerkbedrijven en de Staat;
Wijziging tarieventabel bij Verordening parkeerbelastingen 2023;
Zienswijze aankoop woning door Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek;
Wijziging begroting 2023 vanwege opvang vluchtelingen uit Oekraïne.

Spreekrecht en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl; de raadsvergadering en de vergadering over de huisvestingsverordening zijn ook te zien via RTV Katwijk.