De raadscommissie laat zich op donderdag 29 juni informeren over Knelpunten en maatregelen bij de verdichtingsopgave. De commissie debatteert over parkeren op eigen terrein, de Kadernota begroting 2024, het initiatiefvoorstel Duurzame versterking rekenkamer(commissie) en varianten voor een eindejaarsevenement. Belangstellenden zijn de hele avond welkom in het gemeentehuis. Alle vergaderingen worden ook live uitgezonden.

Informatie
Tussen 19.45 en 20.30 uur is er een informatieve sessie over het onderzoek naar Knelpunten en maatregelen bij de verdichtingsopgave, de zogenaamde impactanalyse. De gemeente Katwijk staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van woningbouw, bedrijvigheid, infrastructuur en (maatschappelijke) voorzieningen. De impactanalyse onderzoekt hoe de gemeente de verdichtingsopgave kan realiseren en wat de mogelijke oplossingen kunnen zijn voor knelpunten op het gebied van mobiliteit, leefbaarheid (geluid/lucht), stikstof en maatschappelijke voorzieningen. Het college heeft het voornemen in een plan van aanpak de aanbevelingen uit de impactanalyse nader uit te werken.

Debat
Van 19.45 tot 20.30 uur is er een debat over Keuzes toepassing POET (Parkeren Op Eigen Terrein). De gemeente wil de lijst met adressen waar Parkeren Op Eigen Terrein (POET) mogelijk is, actualiseren en uitvoeringsregels vaststellen. Bewoners met POET hebben geen recht op een bewonersvergunning. De huidige POET-lijst is onvolledig en leidt tot ongelijkheid. Het college vraagt de raad om in te stemmen met een overgangsregeling tot 1-1-2025 en in afwijking van de Nota parkeerbeleid een tweede parkeervergunning toe te kennen in plaats van de eerste parkeervergunning.

Van 19.45 tot 20.30 uur is er ook een debat over het initiatiefvoorstel Duurzame versterking rekenkamer(commissie). De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De raad stelt de commissie in. Om de democratie te versterken, aan te sluiten bij het niveau van andere gemeenten en stabiliteit voor de toekomst te bieden wordt voorgesteld de ondersteuning met 4 uren per week uit te breiden en toe te groeien naar een budget van € 1,30 per inwoner in 2027.

Om 20.30 uur begint een oordeelsvormende sessie over varianten voor een eindejaarsevenement. De afgelopen 25 jaar heeft Stichting Katwijkse Activiteiten (SKA) tijdens de jaarwisseling een evenement voor jongeren georganiseerd. De huidige subsidie van € 15.000 blijkt voor SKA niet voldoende. Het college heeft een aantal varianten voor een eindejaarsevenement geformuleerd. Het college stelt de raad voor de organisatie aan de markt over te laten. SKA of andere partijen of inwoners krijgen de kans een idee voor het eindejaarsevenement aan te dragen en uit te voeren, met een subsidie van € 15.000.

Tussen 20.30 en 21.15 uur is er ook een oordeelsvormende sessie over de Kadernota begroting 2024. De kadernota is een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar.

Besluit
De raad besluit vanaf 21.15 uur over:

 • Zienswijze op principe-besluit Vuilafvoerbedrijf oprichting MeerVAB;
 • Jaarstukken 2022;
 • Voorjaarsbestuursrapportage 2023;
 • Aankoop schoolgebouw Yuverta Sandtlaan 98 te Rijnsburg;
 • Verordeningen Participatiewet;
 • Implementatiekosten vernieuwde ICT-applicatie voor Sociaal Domein;
 • Extra verhoging budget duurzaamheidsleningen;
 • Vertrouwelijke aangelegenheid;
 • Windturbines rondom het Valkenburgse Meer;
 • Bestemmingsplan Hoornes Noord Oost;
 • Motie Bloeiend naar Duurzaamheid;
 • Versterking veiligheid op en rond het strand in Katwijk.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl; de raadsvergadering en de vergaderingen over parkeren op eigen terrein en de Kadernota begroting 2024 zijn ook te zien via RTV Katwijk.