De mogelijke bouw van drie windmolens bij het Valkenburgse Meer zorgde vorige week donderdag voor verdeeldheid in de gemeenteraad. Niet dat veel partijen per se windmolens willen rondom het recreatiegebied, maar waarschijnlijk is het onvermijdelijk. De gemeenteraad had een pittig debat nodig om te besluiten over de gebiedsvisie Valkenburgse Meer, Zijlhoek en De Woerd en Tjalmastrook.

Door Marc Wonnink

In die visie staat een schets van hoe het gebied er over jaren uit kan komen te zien. Zoals wel vaker bij dit soort ingewikkelde en grote dossiers, spitste de discussie in de gemeenteraad zich op enkele punten. Windmolens en de begraafplaats.

De Provincie Zuid-Holland heeft drie windmolens gepland rondom het Valkenburgse Meer. Als de provincie dat wil, heeft ze de mogelijkheid om die daar te plaatsen. In 2014 zijn de bevoegdheden rondom het Valkenburgse Meer overgedragen aan de gemeente Katwijk, maar daarbij is wel een inspanningsverplichting voor de verlening van een vergunning voor drie windmolens afgesproken.

Het CDA komt met een voorstel om in de visie te laten opnemen dat windmolens rondom het Valkenburgse Meer niet mogelijk zijn. De partij beargumenteert dat drie windmolens niet passen in de recreatieve functie van het gebied. Een felle discussie volgt.

‘De provincie beslist’
De ChristenUnie (CU) wijst erop, dat je zoiets wel kunt opschrijven, maar de provincie beslist uiteindelijk. ‘Is dit amendement dan wel concreet?’, wil Geesje Haasnoot weten.

‘Zet het zwart op wit in de gebiedsvisie. Dan sta je sterker tegenover de provincie. We moeten onze tanden laten zien. We moeten niet op de achterbank gaan zitten, maar achter het stuur’, reageert Barend Tensen (CDA).

Haasnoot: ‘We zijn niet aan het sturen, de provincie kan dit zelfstandig beslissen. Wij willen aan tafel zitten bij de provincie.’

Keiharde of zachter nee
Jaap Haasnoot van KiesKatwijk spiegelt de raad voor dat men gewoon het amendement kan aannemen. ‘We zijn in de lead over het bestemmingsplan. Als de provincie het er niet mee eens is, kunnen ze een bestuurlijke aanwijzing geven, maar dat is zeer onwaarschijnlijk.’ Wethouder Gerard Mostert weerlegt dat. ‘Het is staand beleid van de provincie. Het is zelfs opgenomen in het coalitieakkoord. Bestaande locaties vinden doorgang. Ik zit dan liever aan tafel.’

De discussie ging dan ook meer over hoe de wethouder aan tafel moet gaan zitten, welke strategie pakt men? Moet hij met een keihard nee aan tafel of met een iets zachtere nee.

Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het voorstel van het CDA verworpen; CU, DURF, PvdA en SGP stemden tegen.

Wel nam de gemeenteraad een voorstel van DURF aan, waarin de gemeenteraad zich uitspreekt tegen windmolens, maar ze niet verbiedt. CU en PvdA stemden tegen. De zachtere optie dus. Een voorstel van het CDA voor een harde nee tegen zonnepanelen op het Valkenburgse Meer haalde het wel.

Snelfietspad
Naast de discussie over windmolens, is ook een voorstel voor een veilig fietspad langs de Tjalmastrook aangenomen. De gemeenteraad heeft uitgesproken dat samen met de provincie wordt gekeken hoe te komen tot een veilige invulling van het snelfietspad ter hoogte van de Torenvlietslaan en fietsers en autoverkeer fysiek te scheiden waarbij de huidige ondernemers in de Tjalmastrook goed bereikbaar blijven. Dat voorstel werd niet gesteund door de CU en de SGP.

Woonzorgvormen
Tot slot is ook een dwingend voorstel aangenomen om rekening te houden met de mogelijkheid van het realiseren van diverse woonzorgvormen. Inclusiviteit gaat volgens de indieners over meer dan alleen het groen, veilig en toegankelijk inrichten van het gebied, ‘maar ook over het realiseren van passende huisvesting voor mensen met een zorgvraag’.

Volgens PvdA, CDA en D66 past een woonzorgvorm prima in Zijlhoek/De Woerd. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van tekorten aan passende huisvesting voor mensen met een zorgvraag.