Ingezonden: Kies Katwijk

Donderdag 30 maart is in de commissie van de gemeenteraad het voornemen van het college van B&W besproken om mee te gaan met een regionaal initiatief. De initiatiefnemer hiervan is enigszins onduidelijk maar het doel is om als verzamelde gemeenten in de regio’s Holland-Rijnland en Midden-Holland (vooruitlopend op de landelijke spreidingswet) alvast de opvang van meer asielzoekers ter hand te gaan nemen.

Vooruitlopend op de discussie in de gemeenteraad heeft KiesKatwijk de volgende vragen ingediend, zodat we de antwoorden in onze verdere meningsvorming kunnen betrekken:

In het raadsvoorstel worden de genormeerde opvangaantallen (streefcijfers) genoemd die bij het voorstel horen. Kan er ook een lijst worden verstrekt van daadwerkelijke opvangaantallen van de gemeenten in de werkelijkheid?

1. Is het op dit moment bekend welke gemeenten niet willen meewerken aan het regio-initiatief of grote twijfels hebben?
2. Gaat elke gemeente in de regio dit voorstel aan de gemeenteraad voorleggen?
3. Is de financiële bonus een motief geweest om hier vaart mee te maken en niet op de wet te wachten?
4. Waarom wordt gekozen voor een 4e bestuurslaag voor het beleggen van de coördinerende taak in dit initiatief en neemt de provincie deze taak niet op zich? Voor beide gevallen geldt dat de wetgeving niet voorziet in het beleggen van deze taak maar deze ook niet in de weg staat.
5. Is het niet beter om normaal op de afronding van de landelijke wetgeving te wachten en er niet op vooruit te lopen zolang de details niet bekend zijn? Waarom belasten we onze gemeenten hiermee terwijl alle problemen op landelijk niveau thuishoren c.q. aldaar toch opgelost zouden moeten worden, inclusief het verschaffen geld en faciliteiten die gemeenten nodig hebben als ze hier een rol krijgen toebedeeld?
6. Waar komt het getal van 2200 opvangplekken vandaan? Hoe is dat bepaald?
7. Waarom wordt de subjectieve kwalificatie “eerlijk” gebruikt bij het inwonertal als verdeelcriterium? Is er een correlatie of een oorzakelijk verband met de potentiële mogelijkheid om meer asielzoekers op te vangen als een gemeente meer inwoners heeft? Hoe werkt dat? En waarom gebruikt u hier een morele categorie als “eerlijk”?
8. Ik lees in de krant dat het verdeelcriterium van inwonertal niet in de nieuwe concept-spreidingswet zou voorkomen. Dit in het midden laten van het toedelingscriterium zou juist een bezwaar zijn van de Raad van State. Is dit juist?
9. Als dat juist is, waarom wordt er dan misleidende informatie in het raadsvoorstel verstrekt?