Ingezonden: VVD.

De SGP en VVD fracties verwijzen bij hun vragen naar een nog altijd openstaand actiepunt uit december 2019. Het betreft de plannen voor uitbreiding, die Postmus heeft inzake een kavel gemeentegrond aan de Torenvlietslaan in Valkenburg

De fracties hebben bij Postmus BV nagevraagd of een en ander nog actueel is. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Er schijnen zelfs concrete plannen te zijn, waarover nu wordt gesproken en die richting eindfase lijken gaan.

Reden voor de SGP en VVD fracties om het college te bevragen te vragen waarom zij vanaf december 2019 geen informatie meer hebben ontvangen, ook niet nadat hiernaar bij herhaling is gevraagd. De fracties willen graag een overzicht hebben van hetgeen er vanaf december 2019 heeft plaatsgevonden en welke stappen er zijn gezet. Ook willen zij geïnformeerd worden over de nu ingediende- en voorliggende plannen. Wat is daarvan de stand van zaken? Tenslotte vragen zij aan het college om aan te geven hoe het besluitvormingstraject er nu verder uitziet. Wat is het tijdpad van de besluitvorming en wanneer is de gemeenteraad aan zet?