De raadscommissie komt op 17 juni weer fysiek bijeen. Op de agenda staan debatten over keuzes voor de inrichting van het omgevingsplan, de verordening op de adviescommissie omgevingskwaliteit, de Jaarstukken 2020 en de Kadernota 2022. De raad laat zich door het college informeren over het Databoek Maatschappelijke Agenda 2021-2023. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen is er voor publiek helaas geen ruimte. Alle vergaderingen worden uitgezonden.

Informatie
Tussen 20.15 uur en 21.00 uur is er een informatieve sessie over het Databoek Maatschappelijke Agenda 2021-2023. In de Maatschappelijke Agenda 2019-2023 (MAG) staat beschreven wat nodig is aan zorg, werk, opgroeien en ontwikkelen op een zodanige manier dat iedereen naar vermogen mee kan doen. Om ook te kunnen sturen op het behalen van maatschappelijke effecten van die opgaven zijn deze in een databoek verder uitgewerkt in indicatoren (meeteenheden) waarvoor een norm (mate van ambitie) is bepaald.

Debat
Om 19.30 uur begint een debat over de keuzes voor de inrichting van het omgevingsplan. In het omgevingsplan komen alle losse regels en verordeningen over de fysieke leefomgeving van de gemeente te staan. Er is een overgangsperiode vanaf de start van de omgevingswet tot dat het volledige omgevingsplan eind 2029 gereed is. Het college heeft een plan van aanpak opgesteld voor de overgangsperiode (proces) en de inrichting van het omgevingsplan (inhoud). Het college vraagt de raad om vier strategische keuzes en tien ontwerpkeuzes vast te stellen voor de inrichting van het omgevingsplan.

De Omgevingswet komt vervolgens weer aan bod om 21.00 uur in een debat over de verordening op de adviescommissie omgevingskwaliteit. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet de gemeente beschikken over een adviescommissie omgevingskwaliteit, die tenminste adviseert over gemeentelijke monumenten en de dubbelbestemming cultuurhistorie. De verordening regelt onder andere de taken en werkzaamheden en samenstelling en inrichting van de nieuwe commissie.

Tussen 19.30 en 20.15 uur debatteert de raadscommissie over de kadernota 2022. De kadernota is een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. Het nadelige begrotingssaldo 2022 bedraagt € 602.000 en loopt in 2025 op naar een voordelig saldo van € 976.000. Om dit te realiseren moeten er nog wel bezuinigingen worden gerealiseerd.

Tussen 21.00 en 21.45 uur volgt een debat over de jaarstukken 2020. In de jaarstukken legt het college verantwoording af over de in 2020 bereikte resultaten, zowel beleidsmatig als financieel. De jaarrekening sluit met een positief resultaat van bijna € 3,9 miljoen. Niet bestede subsidies en een voordeel in de kosten van het sociaal domein zijn de redenen dat er nu meer is overgebleven.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. De vergaderingen over de kadernota 2022, het Databoek Maatschappelijke Agenda 2021-2023 en de jaarstukken 2020 zijn ook te zien via RTV Katwijk.

Comments

comments

DELEN