De raad ontvangt op 27 mei graag inwoners om van hen te horen hoe zij denken over de Regionale Energiestrategie. In de strategie staat hoeveel duurzame elektriciteit de regio wil opwekken en op welke locaties. Verder overlegt de raad met het college over het plan om wijkvereniging Noord Noord Oost en muziekvereniging UNI beide in ’t Zandgat te huisvesten. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vergadert de raad via een videoverbinding.

Energie en warmte
Tussen 20.30 uur en 23.00 uur zijn er informatieve sessies over energie en warmte. De Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft hoe Holland Rijnland in 2050 energieneutraal gaat worden. De RES is een regionaal document waarin voor 2030 en 2050 staat hoeveel duurzame elektriciteit de regio wil opwekken en op welke locaties. Inwoners en betrokkenen zijn welkom om hierover mee te praten. Aansluitend geeft het college een presentatie aan de raad over de concept warmtevisie. De warmtevisie beschrijft hoe en op welke wijze de gemeente Katwijk kan overstappen op duurzame manieren van verwarming.

Gebruik van ’t Zandgat
Tussen 20.30 en 21.30 uur staat het plan om wijkvereniging Noord Noord Oost en muziekvereniging UNI beide in ’t Zandgat te huisvesten op de agenda. Het college onderzoekt die mogelijkheid nu. De wijkvereniging heeft de gemeente laten weten om die reden te willen stoppen met alle activiteiten. De raad overlegt met het college over de ontstane situatie.

Besluit
Voorafgaand aan de commissievergaderingen neemt de raad tussen 19.30 en 20.30 uur besluiten over:

· Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021;

· Concept-begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen;

· Omgevingswet-proof participatiebeleid;

· Adviesrecht raad Omgevingswet;

· Intentiebesluit samenwerking restwarmteleiding WarmtelinQ+;

· Herontwikkeling locatie Windvang/De Krulder en omgeving;

· Verordening beslistermijn schuldhulpverlening.

Spreekrecht en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. De vergadering van de gemeenteraad en de vergadering over energie en warmte zijn ook te zien via RTV Katwijk.

Comments

comments

DELEN