Ingezonden: DURF

DURF is verrast door de huurverhoging die Dunavie afgelopen week heeft aangekondigd. Al jaren vinden we de huurverhogingen die Dunavie doorvoert te hoog en we zetten ons als partij in om ook de huurwoningen betaalbaar en bereikbaar te houden voor de inwoners van Katwijk. Deze huurverhoging brengt huurders, zoals jongeren, mensen met middeninkomens, gepensioneerden en huurders in de vrije sector, financieel in de problemen.

Eén van de speerpunten van DURF is dat er in Katwijk gewerkt dient te worden aan meer betaalbare woningen en dat de bestaande woningvoorraad betaalbaar blijft. Deze verhoging van de huren staat hier haaks op.

De afgelopen jaren zijn de huren van Dunavie in het algemeen met de maximaal toegestane huurverhoging gestegen. In 2023 bijvoorbeeld, zijn de huren voor de vrije sector met 4% gestegen, terwijl dit gemiddeld in Nederland 2% was (bron CBS). DURF heeft jaar op jaar zich ingespannen om de huurverhogingen lager te laten zijn om de woonlasten in de huursector betaalbaar houden. We hebben daarom verschillende voorstellen ingediend. Echter was hier in de gemeenteraad geen meerderheid voor te krijgen.

Ook valt het ons op dat de inspanningen die Dunavie zich getroost om woningen energiezuiniger te maken tegenvallen. De laatste cijfers uit 2022 (jaarverslag 2022) geven aan dat slechts 159 van de ruim 7300 woningen zijn verduurzaamd. Met andere woorden, aan de ene kant stijgen de huren, maar staat daar geen ingrijpende inspanning door Dunavie tegenover om dit te compenseren door lagere energielasten met als resultaat dat de totale woonlasten omhoog schieten.

Kortom, huurders worden geconfronteerd met een jaarlijks terugkerende maximale huurverhoging, hogere energielasten, inkomens die in verhouding hiermee veel minder stijgen (vooral voor ouderen en jongeren). Hierdoor komen huurders niet alleen in financiële problemen, maar ontstaat er ook onnodige onzekerheid of huurders in hun huis kunnen blijven wonen terwijl daarnaast ook de bereikbaarheid van betaalbare woningen, een speerpunt van DURF, afneemt.

De DURF-fractie in de gemeenteraad van Katwijk heeft daarom als eerste stap schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W:
· Is het college bekend met deze huurverhoging en onderschrijft het college de conclusie van DURFdat huurders door deze huurverhoging onevenredig zwaar worden belast?
· Is het college het met DURF eens dat de bereikbaarheid van betaalbare woningen door deze huurverhoging wordt verslechterd?
· Hoe gaat het college actie ondernemen om te voorkomen dat huurders die deze verhoging niet kunnen betalen, geholpen en ondersteund worden?
· Kan het college de gemeenteraad informeren over hoe zij met Dunavie hebben overlegd over deze huurverhoging, met name waar het gaat om de betaalbaarheid van de woningvoorraad?
· Kan het college de gemeenteraad informeren over hoe zij met Dunavie hebben overlegd om meer actie te ondernemen met betrekking tot de verduurzaming van de huizenvoorraad?
· Is het college het met DURF eens dat er een grens is aan de huurverhoging voor zover deze nodig is voor toekomstige bouwplannen?

Op basis van de reactie van het college zal de fractie van DURF bepalen welke vervolgacties worden gezet.