Het zijn financieel onzekere tijden. Gemeenten hebben te maken met kostenstijgingen (prijzen en lonen). De verwachting dat zij minder geld van het Rijk krijgen. En de uitgaven voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdzorg blijven stijgen. Zorg voor inwoners blijft belangrijk, ook als het financieel moeilijker wordt. Meer woningen, het tegengaan van energiearmoede, ondersteunen van inwoners die het moeilijk hebben en goede scholen voor onze kinderen blijven onverminderd belangrijk. In de Kadernota 2024 houdt Katwijk rekening met onzekere tijden en minder inkomsten.

Wethouder Jacco Knape: ‘Katwijk wil financiële stabiliteit in onzekere tijden waarin uitgaven blijven stijgen. Waarbij we ook verwachten hiervoor minder geld vanuit het Rijk te krijgen. Ondanks dat blijft de zorg voor onze inwoners belangrijk. Dat betekent dat we realistische keuzes moeten maken. Het is net zoals in de supermarkt, waar producten duurder zijn geworden, zo stijgen ook onze gemeentelijke uitgaven.’

Sommige taken voeren andere organisaties voor ons uit. Deze organisaties hebben ook te maken met hogere kosten. Onze bijdragen aan deze organisaties stijgen daardoor. Ook de loonkosten voor medewerkers van de gemeente stijgen vanwege nieuwe CAO-afspraken. Net als andere gemeenten waren we in de verwachting dat kostenstijgingen in bijvoorbeeld lonen en prijzen gecompenseerd zouden worden door het Rijk. Zoals het er nu uit ziet is dit niet het geval. We rekenen dus nu met deze voorzichtige cijfers, om straks niet voor verrassingen komen te staan.

Sluitende begroting 2024
In oktober wil het college een sluitende begroting presenteren. In aanloop naar die begroting bekijkt het college hoe het tekort zoveel mogelijk kan worden teruggebracht. Zo gebruiken we nu bijvoorbeeld een deel van het geld dat we apart hadden gezet voor moeilijkere tijden. We bekijken ook welke gevolgen het heeft als we sommige zaken later uitvoeren en wat dit betekent voor het aannemen van nieuw personeel. Voor de jaren na 2024 kijkt het college vooral naar mogelijkheden om kosten te besparen. Er is dan ook meer duidelijk over de bijdragen van het Rijk en met die kennis kunnen we beter kijken wat nodig is.

Meer woningen en terugdringen energiearmoede onverminderd belangrijk
Ondanks de onzekerheid blijft Katwijk zich inzetten voor meer woningen, het bestrijden van energiearmoede, ondersteunen van inwoners die dat nodig hebben en goede huisvesting van scholen. Katwijk blijft een gemeente waar we voor elkaar zorgen, ook als het financieel moeilijker wordt. Het bouwen van woningen gaat daarmee onverminderd voort. En we bekijken of de regelingen uit het Winterplan ook de komende jaren nodig zijn. Denk hierbij aan de energietoeslag, de DoeMee! Regeling en het Schoolontbijt. De komende periode komt het college met een voorstel voor het Isolatiefonds om woningen te isoleren.

Zorg voor inwoners
Met het wijkteam, het onderwijs, verenigingen en andere partners blijven we ons in 2024 inzetten om zoveel mogelijk inwoners en met name jongeren te ondersteunen. Zij hebben het in de afgelopen coronaperiode zwaar gehad. De toegenomen druk op de zorg brengt ook extra kosten met zich mee. Daarbij proberen we zoveel mogelijk zorgvraag te voorkomen. Door samen te werken zien we problemen eerder ontstaan en kunnen daar ook eerder op handelen. Zo proberen we onze inwoners de juiste zorg op het juiste moment te bieden.

Bron: Gemeente Katwijk