Samenwerken voor top revalidatie- en herstelzorg in regio Zuid-Holland Noord

In april 2021 ondertekenden Topaz, Marente, Basalt en Alrijne Zorggroep een intentieverklaring voor meer samenwerking binnen de revalidatiezorg in regio Zuid-Holland Noord. Afgelopen dinsdag 2 mei werd deze verklaring omgezet naar een samenwerkingsovereenkomst. Vanaf heden werken de organisaties samen aan verbetering van de kwaliteit van revalidatiezorg en behandeling van oudere cliënten in de regio.

Waarom is samenwerking nodig?
Het zorglandschap verandert. We zien een toename van het aantal kwetsbare ouderen. De zorg die zij nodig hebben wordt steeds complexer. Door krachten te bundelen en gebruik te maken van elkaars expertise kunnen de samenwerkingspartners cliënten van de juiste revalidatie- en herstelzorg op de juiste plek voorzien. Samenwerking en kennisdeling tussen medisch specialistische revalidatie (MSR) en geriatrische revalidatie (GRZ) worden steeds belangrijker. Als de zorg binnen de ene organisatie niet goed geleverd kan worden, is dit vaak wel mogelijk bij één van de andere organisaties.

Leren van én met elkaar
Naast het feit dat de organisaties cliënten beter kunnen bedienen, valt er ook veel van elkaar te leren. Waar de revalidatiearts gespecialiseerd is in revalideren en de specialist ouderengeneeskunde in de oudere cliënt, ontmoeten deze expertises elkaar. Zo kunnen de organisaties kennis over poliklinisch revalideren delen en elkaar onderling advies geven.

Kenniscafé’s
In het kader van deze samenwerking is er al een aantal acties ondernomen. Een daarvan is het organiseren van kenniscafé ’s over bepaalde thema’s binnen de (geriatrische) revalidatiezorg. Alle zorgprofessionals van de samenwerkende organisaties zijn welkom om bij deze kenniscafé ‘s kennis op te doen en te delen.

Gezamenlijke triage
Een andere eerste actie in deze samenwerking is het vakinhoudelijke onderzoek naar de mogelijkheden van gezamenlijke triage. De organisaties onderzoeken of het delen van de beschikbare capaciteit bijdraagt aan het plaatsen van cliënten op de juiste plaats. Daarnaast richten zij zich meer op ketenzorg, zodat mensen duurzaam thuis kunnen blijven en/of ambulante zorg kunnen krijgen.

Over de samenwerkende organisaties
Marente, Topaz en Alrijne Zorggroep bieden in de regio Zuid-Holland Noord geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in klinische locaties aan mensen die minder belastbaar zijn. Basalt richt zich op medisch specialistische revalidatie (MSR). Dit is revalidatie voor mensen van alle leeftijden waarbij de belastbaarheid en het niveau van de te bereiken doelen doorgaans hoger liggen dan bij de GRZ.