SGP: Vragen over glastuinbouw gebied Trappenberg-Kloosterschuur

Ingezonden door: SGP Katwijk

Op zaterdag 26 augustus 2023 werd voor de raadsleden van de gemeente Katwijk door de gezamenlijke telers, die belang hebben bij het glastuinbouwgebied Trappenberg – Kloosterschuur en de belangenorganisatie LTO glastuinbouw een tour georganiseerd door dit gebied. Er leven grote zorgen bij de genoemde partijen dat het betreffende glastuinbouwgebied niet behouden zal blijven voor de glastuinbouw en/of sterk zal worden ingekrompen.

Volgens allerlei berichtgeving zou er geen interesse zijn bij de kwekers voor dit gebied en zou de gemeente voornemens zijn om plannen met het gebied bij te stellen en in ieder geval delen daarvan te herbestemmen. De aanwezige raadsleden van SGP, CDA, D66Katwijk en ChristenUnie, hebben hierover afgelopen week vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.

De raadsfracties willen graag van het college horen wat de stand van zaken is met betrekking tot het glastuinbouwgebied Trappenberg – Kloosterschuur. Is het college het met de raadsfracties eens dat dit gebied van groot belang is voor de glastuinbouw in Katwijk e.o. en feitelijk hard nodig is voor de levensvatbaarheid, uitbreidingsmogelijkheden en vernieuwingsplannen van de sector?

Heeft het college een verklaring voor het feit dat in de afgelopen tijd meermaals naar voren is gekomen dat er geen interesse zou zijn bij de kwekers en andere bedrijven in de sector voor dit gebied en dat de sector zelf aangeeft dat dit er wel degelijk is een altijd is geweest?

Hoe zit het met eventuele herbestemmingsplannen en wanneer kan de gemeenteraad besluitvorming over ontwikkelingen met dit gebied tegemoet zijn? Hoe ervaart het college de samenwerking met de telers en de koepelorganisaties zoals LTO?

Is de gemeente het met de fracties eens dat alles in het werk moet worden gesteld om te voorkomen dat ondernemers uitwijken naar andere regio’s en werkgelegenheid behouden blijft? Hoe gaat de gemeente om met innovatieve ontwikkelingen, zoals “Indoor Farming” ofwel gestapeld telen in bedrijfsgebouwen? Is het college bereid hier maatwerk voor te leveren en oplossingsgericht mee te denken?

Diverse ondernemers in het gebied hebben er bij hun eigen planvorming last van dat de infrastructuur in het gebied niet klaar is maar ook nog niet op de tekentafel ligt. Kan het college aangeven wanneer er meer bekend wordt over de infrastructuur in het gebied?

Wordt er ook nagedacht over de huisvesting van internationale medewerkers die in dit tuinbouwcluster werken?

Lees hier de vragen van de SGP Katwijk